О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    

гр. Сливен, 10.12.2010 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в  закрито заседание на десети декември през двехиляди и десета година в състав:           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда ЯНАКИЕВА

като се запозна с ч. гр. д. №  567/2010г. на СлОС, взе предвид следното:

 

В СИС при СлРС е образувано изпълнително дело  №66/2010г. с взискател Г.С.Г. и длъжник Г. А. Д..

В хода на производството всички съдебни изпълнители в Съдебно изпълнителна служба при РС – Сливен, са се отстранили от участие в това изпълнително производство с изрични разпореждания, основани на разпоредбите на чл. 23 ал. 1 и чл. 22 ал. 2 от ГПК във връзка с чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК.

Делото е изпратено на председателя на СлРС от ръководителя на СИС при СлРС за разпореждане. С оглед липсата на изрични правила в изпълнителното производство, уредено в ГПК, и разпоредбата, препращаща към общите процесуални правила, председателят на СлРС, с разпореждане от 08.12.2010г., е изпратил изпълнителното дело в СлОС, за определяне, при условията на чл. 23 ал. 3 от ГПК, на друга СИС при друг, равен по степен съд, в района на СлОС, в която да се проведе изпълнителното производство.

 С оглед изложеното е видно, че в СИС при СлРС не е възможно да се проведе изпълнителното производство по изп. д. № 66/2010г. по описа на СИС при СлРС, поради което е налице хипотезата на чл. 23 ал. 3 от ГПК и делото следва да бъде изпратено в съдебно изпълнителната служба при друг равен по степен съд в района на Окръжен съд – Сливен.

Ръководен от изложеното, СлОС

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ИЗПРАЩА  изп.д. № 66/2010г. по описа на СИС при СлРС на СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА при РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА за провеждане на изпълнителното производство.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

   

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: