ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр.С., 10.01.2011 год.

 

 

С.СКИ ОКРЪЖЕН СЪД , второ гражданско отделение, в закрито заседание на ДЕСЕТИ ЯНУАРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

           ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                              ПЕТЯ СВЕТИЕВА                               

                            

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно гражданско дело /В/ № 575 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по глава ХХI ГПК "Обжалване на определенията" и се развива по реда на чл.418 ал.4 в вр. 279 в вр. чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от „ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.С. р-н „Л.” ул.”Д.Х.К.” № *-* ет.*регистрирано с ЕИК :130847504 представлявано от В.Г., чрез адвокат Б.А. от САК, процесуален представител по пълномощие със съдебен адрес гр.С. р-н „Л.” ул.”Д.Х.К.” № *-* ет.*срещу Разпореждане  № …../19.11.2010 год. по Ч.гр.дело № 6327 по описа за 2010 год. на С.ски районен съд, с което е ОТХВЪРЛЕНО заявлението вх.№ 252078/18.11.2010 год. на „ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ” ЕАД.

Разпореждането, с което е отхвърлено искането за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение е обявено на жалбоподателя на 03.12.2010 год. , а частната жалба против него е постъпила на 06.12.2010 год.

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима. Подадена е от надлежна страна, срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2 в вр. чл. 413 ал.2 от ГПК и е спазен преклузивният срок по чл. 275, ал. 1 ГПК

За да постанови обжалвания акт първоинстанционният съд е приел, че заявителя в случая жалбоподателя е представил към заявлението си запис на заповед , който не е редовен от външна страна и съответно не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. В запис на заповедта е отразено, че издателя се задължава безусловно на предявяне на запис на заповед срок до 20.02.2011 год. да плати сумата от 1 595,41 евро. В разпоредбата на чл.486 ал.1 от ТЗ са визирани , четири срока на падеж на менителницата : на предявяване;. на определен срок след предявяването; на определен срок след издаването и на определен ден. В случая запис на заповед е издадена със срок на предявяване, но не по-късно от 19.03.2010 год.

Съгласно чл.486 ал.2 от ТЗ менителница, издадена с падежи, определени по друг начин или с последователни падежи, е нищожна. В случая е неприложима хипотезата на чл.536 ал.2 от ТЗ тъй като тя регламентира случаите, в които не е посочен падеж.

Жалбоподателя в частната си жалба твърди, че Разпореждане е неправилно е незаконосъобразно и е в противоречие със константната съдебна практика на ВКС, че в процесната запис на заповед е определен падеж различен от посочените в чл.486 ал.1 от ТЗ . Твърди, че процесния запис на заповед е такъв платим на предявяване и от тълкуването на ефекта то става безспорно. Указанието на издателя, че „настоящия запис на заповед трябва да бъде предявен за плащане най-късно до 20.02.2011 год. не създава особен вид падеж, а представлява регламентирана правна възможност, която издателя има на основание чл.487 ал.1 изречение трето от ТЗ, а именно че „издателя може да определи по-къс или по дълъг срок за предявяване на плащане на запис на заповед с падеж на предявяване

Въззивния съд като се запозна с представените по делото доказателства и прецени доводите на жалбоподателя и приема за установено следното:

Първоинстанционното производство е образувано по предявено от „„ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ” ЕАД гр.С. срещу „ИНТЕРСПЕД” ООД със седалище и адрес на управление гр.С. кв.”К.Ф.” бл.* вх.* ап.* с ЕИК : 119539009 за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение за сумата от главница 1 595,41 евро /EUR/ и законната лихва върху главницата считано от 17.11.2010 год. до окончателното й изплащане и разноски по заявлението в размер на 62.50 лева

Към заявлението са представен и Запис на заповед с място на издаване гр.С. и дата на издаване 17.12.2008 год.с който „ИНТЕРСПЕД” ООД със седалище и адрес на управление гр.С. кв.”К.Ф.” бл.* вх.* ап.* с ЕИК : 119539009 , чрез Управител Г. Т.С., се е задължил неотменимо и безусловно  и без протест срещу този запис на заповед да плати на предявяване на „ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ” ЕАД или на негова запис на заповед сумата от 1 595,41 евро. Заложена е клауза, че настоящата запис на заповед трябва да бъде предявена за плащане до 20.02.2011 год.

С.ския районен съд с обжалвано разпореждане е отхвърлил искането за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение чрез издаване на изпълнителен лист с по-горе посочените мотиви..

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Производството е по реда на чл.418 ал.4 в вр. 279 в вр. чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК.

Частната жалбата е основателна.

Разпореждането на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно и следва да се отмени.

Основния въпрос, който се поставя в случая, нищожна ли запис на заповед, при наличието на посочен падеж на предявяване при определен срок за предявяване за плащане до 20.02.2011 год.

В производството по издаване на изпълнителен лист съдът проверява дали актът, въз основа на който се иска издаване на изпълнителен лист, е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето, против което се иска издаване на листа.

В запис на заповедта е отразено, че издателя се задължава безусловно на предявяне на запис на заповед срок до 20.02.2011 год. да плати сумата от 1 595,41 евро.

В разпоредбата на чл.486 ал.1 от ТЗ са визирани , четири срока на падеж на менителницата : на предявяване;. на определен срок след предявяването; на определен срок след издаването и на определен ден.

В случая запис на заповед е издадена с падеж на предявяване, но със срок на предявяване не по-късно от 20.02.2011 год.  Издателя е упражнил правото си по чл.487 ал.1 от ТЗ и е удължи срока на предявяване до .

Следователно в случая запис на заповед не е издадена с падежи, определени по друг начин или с последователни падежи за да се ангажират последиците на  чл.486 ал.2 от ТЗ и такава запис на заповед да, е нищожна.

Съгласно чл.487 ал.1 от ТЗ запис на заповед е издадена със падеж на предявяване и срокът на предявяване е определен от издателя до 20.02.2011 год., като запис на заповед е предявена на длъжника с нотариална покана от 17.08.2010 год.

В производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на запис на заповед съдът следва да провери дали са налице изискуемите от закона реквизити, без които записът на заповед би бил недействителен - чл. 535, чл. 536 ТЗ.

За да е налице подлежащо на изпълнение вземане, не е необходимо записът на заповед да е бил предявен за плащане. По своята правна същност предявяването на записа на заповед за плащане представлява покана за изпълнение на менителничното задължение. Непредявяването на посочения менителничен ефект за плащане не се отразява върху възможността да бъде ангажирана отговорността на издателя по реда на чл. 418 ГПК.

Предявяването за плащане се явява предпоставка само за поставянето на длъжника в забава и представлява необходимото съдействие от кредитора за изпълнение на задължението. Непредявяването на записа на заповед за плащане в срок води до загубване на правата по него по отношение на регресно отговорните лица-джирантите и техните авалисти. Това не се отнася за издателя на записа на заповед.

Неплатеният на падежа запис на заповед е изпълнително основание и въз основа на него кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист и да се допусне незабавно изпълнение..

При задължителната проверка настоящия съдебен състав намира че са налице изискуемите се от закона реквизити на записа на заповед, без които той би бил недействителен - чл. 535 и чл. 536 ТЗ; настъпил падежът на вземането; заявлението е подадена от лицето, посочено като поемател, срещу кого се иска издаване на изпълнителен лист. В този смисъл е Тълкувателно решение № 1 от 28.12.2005 г. по т. д. № 1/2004 г., ОСТК, докладчик съдията К. Я. Бюлетин на ВКС, бр. 5/2005 г., стр. 21.

По съществото на жалбата:

В представеното от заявителя „ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ” ЕАД запис на заповед от формална страна се съдържат данни за ликвидността и изискуемостта на заявеното вземане. От формална страна запис на заповед представлява документ по смисъла на чл.418 т.2 от ГПК, който е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. Налице е изискуемост, ликвидност и безусловност.

В заключение следва да се отбележи , че е налице абсолютна, кумулативна предвидената в чл.418 от ГПК предпоставка за издаване на изпълнителен лист в представеното изпълнително основание, поради което неправилно и незаконосъобразно не е уважено заявление за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение.

Мотивиран така и на основание чл. 278 от ГПК въззивният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Разпореждане № ……./19.11.2010 год. на С.ски районен съд по ч.гр. д. № 6327/2010г.

ВРЪЩА делото на С.ски районен съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

           ЧЛЕНОВЕ: