О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. С., 17.12.2010 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                С.ският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на седемнадесети декември, през две хиляди и десета година,

 в състав:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   МАРГАРИТА ДРУМЕВА

            ЧЛЕНОВЕ:               НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                             МАРТИН САНДУЛОВ        

При секретаря …………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 579 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Обжалвано е Разпореждане № 16946/08.11.2010 г. по гр.д. № 4541/2009 г. на СлРС, с което е разпоредено на “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, със седалище гр. Пловдив да възстанови ел. захранването на клиент с клиентски номер 1001350728- Сдружение “Войнишко К.” С., последното снабдявано от дружеството с електричество чрез обект за потребление, находящ се в гр. С., Вилна зона     “К.” №*, индивидуализиращ се  с ИТН 2332806.

Жалбоподателят, чрез юрисконсулт Р.С.- Ч. моли обжалваното разпореждане да бъде отменено, като незаконосъобразно и процесуално недопустимо. Позовава се на възможността за спиране на захранването, предвидено в чл. 123а, ал.1 от ЗЕ при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия, включително при неизпълнение за своевременно заплащане на потребената електрическа енергия или надвишаване на договорената мощност. В случая захранването било прекъснато, поради неплащане  на доставена ел. енергия.

С подадения отговор ответникът по жалбата СНЦ “Войнишко К.” С., чрез процесуалния си пълномощник адв. Е.П. *** оспорва частната жалба, като неоснователна и моли да не бъде уважена. Излага пространни мотиви по съществото на спора.

Съдът намира частната жалба за недопустима. Разпореждането за възстановяване на ел. захранването на клиент не подлежи на обжалване, което изрично е посочено в него. С.ски районен съд законосъобразно се позовал на разпоредбата на чл. 31, ал.4 от Общите условия според която, когато клиентът е оспорил паричното задължение, дружеството няма право да прекъсва ел. захранването. Оспорването е видно от направеното в заповедното производство възражение и от отразеното в исковата молба на дружеството. Тази мярка ще действа до разрешаване на спора с влязъл в сила съдебен акт.

Като приема частната жалба за недопустима, съдът ще прекрати производството по делото.

Въз основа на изложеното съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по ч.гр.д. № 579/2010 г. по описа на С.ски окръжен съд, поради недопустимост на частната жалба против  Разпореждане № 16946/08.11.2010 г. по гр.д. № 4541/2009 г. на СлРС.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  

          След влизане на определението в сила делото да се върне на С.ски районен съд за продължаване на процесуалните действия.        Преписи от определението да се връчат на страните.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         

 

ЧЛЕНОВЕ :