ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 31.05.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи май през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното т.д. № 595 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба на основание чл. 336 и сл. от ГПК.

С разпореждане на основание чл. 129, ал. 4 във вр. ал. 2 от ГПК съдът е указал на ищеца да отстрани нередовности на исковата молба по смисъла на чл. 127, ал. 1, т.4 от ГПК, непозволяващи точното определяне на спора и предмета на делото. Съобщението с разпореждането за отстраняване на нередовностите е връчено на ищеца на 16.05.2011г., като до момента ищецът нито е изпълнил указанията, нито е изразил становище по тях.

Поради неизпълнение на указанията исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане съгласно чл. 129, ал. 3 и ал. 4 от ГПК и делото да се прекрати.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 595 по описа за 2010г. на ОС – Сливен поради неизпълнение на указанията за отстраняване в срок на нередовностите на исковата молба!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: