ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

14.01.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на четиринадесети януари .……………………….

през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                              Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  599 описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на К.С.С. и И.В.С., чрез адв. М.С.  против определение № 399/02.02.2010г ., постановено по гр.д. № 5232/2009 г. по описа на Районен съд, гр. Сливен.

            В частната си жалба твърди, че посоченото определение, с което е прекратено производството , като твърди че същото е неправилно тъй като са били налице условията за възстановяване на срок за внасяне на д.т., а таксата е внесена един ден след изтичането на дадения от съда срок.

            Моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното определение и постанови продължаване на производството.

Частната жалба е допустима, подадена в срок и разгледана по съществото си е основателна.

С Разпореждане от 29.12.2009г. по гр.д.№ 5235/2009г. на СлРС е оставена подадената от жалбоподателите К.С.С. и И.В.С. искова молба без движение, като и ме е даден едноседмичен срок да довнесат по сметка на СлРС д.т. в размер на 456,61лв. Съобщението за това им е връчено на 18.01.2010г. С молба от 25.01.2010г. те са поискали продължаване на срока за внасяне на таксата. С разпореждане от 26.01.2010г. срокът е удължен до 01.02.2010г. Съобщението е връчено на пълномощника на страната на същата дата – 26.01.2010г. На 02.02.2010г., съдът след като е констатирал че не е внесена държавната такса е постановил обжалваното определение за връщане на исковата молба на подателите й и за прекратяване на производството  по гр.д.№ 5232/09 на СлРС. На същия ден в 16.52часа , пълномощника на ищците е представил по делото с молба, банково бордеро за внесената д.т. в размер на 456,61лв.

С Определение № 4083/21.12.2010г. по същото дело е възстановен срока за довнасяне на дължимата д.т. за образуване на гр.д.№ 5232/2009г. на СлРС. Определението е влязло в сила.

При така констатираните факти  са налице условията за отмяна на определението за връщане на исковата молба и прекратяване на производството.

Тъй като срока за довнасяне на д.т. е бил възстановен от съда, поради особени непредвидени обстоятелства, които не са могли да бъдат преодолени от страната и тъй като д.т. е внесена по сметка на СлРС не са налице условията на чл. 129 ал.3 от ГПК за връщане на исковата молба като нередовна.

Ръководен от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

 

ОТМЕНЯ № 399/02.02.2010г ., постановено по гр.д. № 5232/2009 г. по описа на Районен съд – Сливен, с което е върната исковата молба и прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Определението  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: