П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 04.10.2011 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и единадесета година, в  състав:

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:  АТАНАС СЛАВОВ

                                                                   мл.с:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА           

при секретаря И.К. и с участието прокурор…, сложи за разглеждане в.гр.дело № 1 по описа за 2011 година, докладвано от АТАНАС СЛАВОВ.

 

На  именното повикване в 9.30 часа се явиха:

Страните редовно призовани:

За ГПК „НАРКООП” град Ямбол, като въззивник в настоящото производство, редовно призовано, се явява Г. Д. Ж., председател на кооперацията, видно от представеното удостоверение за актуално състояние по Търговския регистър.

Въззиваемата страна в качеството на търговско дружество  „ПРОФИТ” АД, се явява законния представител на дружеството И.Г.И. и се представлява от процесуален представител по пълномощие по реда на чл.32, ал.1, т.1 от ГПК адв. В.К. *** и адв. С.Ч. от АК – София.

Председателя докладва, че е постъпила нотариално заверена молба от председателя на ГПК „Наркооп” със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, представляван от Г. Д. Ж., в която заявява, че оттегля въззивната жалба против решение № 179/18.03.2010 г. по ГрД № 5533/2009 на РС - Сливен,  по което е образувано настоящото въззивно ГрД № 1/2011 г. по описа на ОС - Сливен. Моли съда да прекрати делото. Представили са споразумение. Не претендира разноски.

 

Въззивника: Поддържам молбата си в качеството си на председател на ГПК „НАРКООП” град Ямбол. Оттеглям изцяло въззивната жалба. Желая делото да бъде прекратено. Не претендираме разноски.

адв. В.К.- Съгласна съм с оттеглянето на въззивната жалба. Не претендирам разноски. Молим да се прекрати делото.

адв. С.Ч.- Съгласен съм с оттеглянето на въззивната жалба. Не претендирам разноски. Моля да се прекрати делото

Според общото правилото на чл. 203, ал. 1 от ГПК (отм.), жалбоподателят може да оттегли подадената жалба при всяко положение на делото, като по този начин десезира съда от разглеждането на спора, въведен с жалбата.

Съдът като се запозна със становището на страните намира, че изправено пред хипотезата на чл.203, ал.1 ГПК /отм./ и тъй като съдът е десезиран с оттеглянето на въззивната жалба и настоящото производство следва да бъде прекратено.

С оглед изразеното становище на страните по отношение на разноските такива не следва да се присъждат.

Воден от гореизложените мотиви и на основание чл.203 от ГПК /отм./ съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гражданско дело № 1/2011 г. по описа на СлОС, поради оттегляне на въззивната жалба.

Настоящото определение подлежи на обжалване в седмичен срок от днес пред ВКС на РБ.

 

Протоколът се състави в съдебно заседание, което се закри в 9,35 ч.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: