О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 06.01.2011 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                   МАРТИН САНДУЛОВ

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 6  по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производство по чл. 419, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по жалба на Д.Т.В. срещу разпореждане от 24.06.2010г. по гр. д. 3315/2010 г. на СлРС с която е допуснато незабавно изпълнение на издадената в производството заповед и е постановено издаването на изпълнителен лист. Жалбоподателят поддържа доводи, че разпореждането е необосновано и постановено при нарушение на материалния закон, но не сочи конкретни пороци.Поради това се иска отмяна на атакуваното разпореждане.

След преценка на събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С обжалваното разпореждане е уважено заявление и е разпоредено да се издаде заповед, допуснато е незабавното й изпълнение и е разпоредено издаването на изпълнителен лист.

Частната жалба е допустима, тъй като е подадена от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт.

По същество жалбата е неоснователна. При произнасяне по молбата за допускане на незабавно изпълнение на заповед съдът проверява дали е представен документ, попадащ сред изчерпателно изброените в чл. 417 от ГПК и дали той е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане. В случая тази проверка е била извършена от районния съд и законосъобразно въз основа на нея е формиран извод, че са налице предпоставките за допускане на незабавно изпълнение на издадената заповед. Представеният към заявлението документ е запис на заповед и е сред посочените в чл. 417, т. 9 от ГПК.

При искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед, съдът следва да извърши проверка относно формалните реквизити на записа на заповед по чл. 535 и 536 от ТЗ, тъй като те са условие за неговата действителност и липсата на някой от тях е пречка за пораждане на правните му последици; настъпил ли е падежът на съдържащото се в ценната книга вземане; заявлението изхожда ли от лицето, посочено като поемател по записа на заповед и срещу кого се иска издаване на заповедта за изпълнение. Издадените записи на заповед  съдържат всички формални реквизити на ценната книга, съгласно чл. 535 от ТЗ, и не са налице непълноти на съдържанието по смисъла на чл. 536 от ТЗ, поради което са редовни от външна страна. Падежът на представените записи на заповед е посочен на определена дата.

 По тази причина следва да се приеме, че в производството по чл. 417 от ГПК е представен годен документ по смисъла на цитираната разпоредба.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба Д.Т.В.  срещу разпореждане от 24.06.2010г. по гр. д. 3315/2010 г. на СлРС, в частта, с която е допуснато незабавно изпълнение на издадената в производството заповед и е постановено издаването на изпълнителен лист.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: