О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 04.02.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на четвърти февруари през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 10 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Образувано е по частна жалба от „БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс” ЕАД – София срещу определение, с което е оставен без разглеждане предявяният иск по реда на чл.422 от ГПК и прекратено производството по гр.д. № 4470/2010г. на СлРС. В частната жалба се твърди, че в атакуваното определение от 19.11.2010г. е посочено, че е обезсилена заповедта за изпълнение по свързаното ч.гр.д. № 3537/2010г. на СлРС, като същото е прекратено и постановеното определение за това е влязло в сила. Така за ищеца към момента не бил налице правния интерес от търсената защита с предявения установителен иск, тъй като същия разполагал с правната възможност за защита на правата си чрез предявяването на осъдителен иск. Тези доводи на съда, частния жалбоподател счита за неправилни, тъй като в указания от съда едномесечен срок е предявил искова молба и представил доказателства за това по ч.гр.д. № 3537/2010г. Твърди се още, че жалбоподателят не е получил на посочения от него съдебен адрес съобщение за постановеното определение за прекратяване на ч.гр.д. № 3537/2010г. на СлРС и същото не е влязло в сила.

         Предвид горното, моли съда да отмени изцяло атакуваното определение като неправилно и незаконосъобразно.

         Частната жалба е правилно администрарана от СлРС. Връчена е редовно на другата страна по делото, която в указания от съда срок не е представила отговор.

         След преценка на писмените доказателства по делото и наведените твърдения от частния от жалбоподател, настоящия въззивен състав на СлОС констатира следното :

         Пред СлРС е било образувано  по реда на чл.410 от ГПК ч.гр.д. № 3537/2010г. със заявител „БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс” ЕАД – София. С разпореждане от 01.07.2010г. искането е уважено, като е постановено да бъде издадена заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК. Такава заповед № 2442 е издадена на 01.07.2010г., като съобщение до задълженото лице е връчено на 07.07.2010г. На същата дата от последния е депозирано възражение срещу издадената заповед за изпълнение на парично задължение. С разпореждане от 07.07.2010г. по ч.гр.д. № 353782010г. състав на СлРС е указал на заявителя, че може да предяви иск относно вземането си в едномесечен срок от получаване на съобщението, като довнесе дължимата държавна такса и представи доказателства за това. Съобщението за тези указания заявителя е получил на 21.07.2010г., като съобщението е връчено на длъжностно лице – юрисконсулт. В указания едномесечен срок, а именно на 16.08.2010г. заявителят е представил доказателства за предявяване на претенцията по исков ред, с отбелязване от съдията – докладчик, че доказателствата са представени в срок. Въпреки това, още преди да изтече едномесечния срок – на 10.08.2010г. състав на СлРС е постановил определение, с което е обезсилил заповед № 2442/01.07.2010г. за изпълнение на парично задължение и прекратил производството по ч.гр.д. № 3537/2010г. По делото няма доказателства това определение да е съобщено на страните, каквито са указанията на съда. Следователно същото не е влязло в законна сила.

         Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи :

         Частната жалба е депозирана в срок, от лице имащо правен интерес от нейното разглеждане – страна по делото.

Разгледана по същество се явява основателна.

Неправилно СлРС е прекратил производството по гр.д. № 4470/2010г. позовавайки се на влязло в законна сила определение за обезсилване на заповед за изпълнение и прекратяване на ч.гр.д. № 3537/2010г. на СлРС. По делото са налице данни, че в указания от съда срок, заявителя – ищец е представил доказателства за предявяване на претенцията по исков ред. Постановеното преждевременно определение от 10.08.2010г. за прекратяване на ч.гр.д. № 3537/2010г. на СлРС не е съобщено на страните и следователно не е влязло в сила, респ. не е породило правни последици.

Предявявайки исковите си претенции в указания от съда срок, доплащайки и държавната такса, ищецът по гр.д. № 4470/2010г. на СлРС е спазил предвидената процедура по реда на чл.422 от ГПК. Предявеният иск се явява допустим, тъй като не са настъпили правните последици на постановеното определение от 10.08.2010г. по ч.гр.д. № 353782010г. на СлРС. Поради това направените изводи от първоинстанционния съд се явяват в противоречие с приложените писмените доказателства /съобщения/ по делото и следователно неправилни.

Предвид горното атакуваното от частния жалбоподател определение за прекратяване на гр.д. № 4470/2010г. на СлРС е неправилно и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното, настоящия въззивен състав на СлРС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ определение от о.с.з. проведено на 19.11.2010г. с което са оставени без разглеждане исковете на       „БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс” ЕАД – София срещу Г.А.А. за признаване на установено, че Г.А. дължи на ищцовото дружество сумата от 428.42 лева – главница и 70.29 лева – лихва, както и разноски от 100 лева по заповедното производство.

 

ОТМЕНЯ определение от о.с.з. проведено на 19.11.2010г. с което е прекратено производството по гр.д. № 4470/2010г. на СлРС.

 

Връща гр.д. № 4470/2010г. по описа на СлРС на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                      ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

                                                        2.