О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 20.01.2011 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:         

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                   МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 22  по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по чл. 413 ал. 1 от ГПК.

Образувано е по жалба на Н.Р. и Николина Рахнева против заповед за изпълнение в частта за разноските. В жалбата се излагат съображения, с които фактически се оспорва съществуването на вземането, за което е издадена заповедта за изпълнение. Не се сочат конкретни съображения защо се оспорва акта в частта за разноските.

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл.413 ал.1 от ГПК заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските. Законодателят е предвидил срещу заповедта за изпълнение да се подава възражение, поради което не е необходима да е предвидена възможност за обжалването й. Но разноските може да са прекомерни с оглед присъденото адвокатско възнаграждение или пък да не са направени, поради което за тях е направено изключение и заповедта в тази част може да бъде обжалвана. В случая обаче разноските са свързани с държавна такса, която е внесена в законовия размер. Не са присъдени разноски за адвокатско възнаграждение или пък такива, които не са направени. Поради това жалбата се явява неосноватлна и следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба вх.№ 27 833 от 13.12.2010г. подадена от Н.Р. и Николина Рахнева против заповед за изпълнение на парично задължение № 4433 от 23.11.2010г.  в частта за разноските.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: