ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

07.02.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на седми февруари…...……………………….

през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                              Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  23 описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на З.В.А. против Разпореждане от 20.04.2010 г.  по ч.гр.д. № 301/2010 г. по описа на Районен съд Нова Загора.  В жалбата се твърди, че на 08.12.2010г. получил ПДИ от ЧСИ П. Р. по изп. дело № 20108350400976, от което установил че се с Разпореждане от 20.04.2010 г.  по ч.гр.д. № 301/2010 г. по описа на Районен съд Нова Загора е осъден солидарно с кредитополучателите Д. Г. Т. и С. И. Т. да заплати на „Банка ДСК” ЕАД гр. София, като поръчител сумата 5 321,68лв. главница; договорна лихва 1 273,54лв. за периода от 08.11.2006г. до 18.04.2010г.; наказателна лихва 723,39лв. за периода от 10.12.2008г. до 18.04.2010г., ведно със законната лихва от 19.04.2010г. до окончателното заплащане на сумата и 508,68лв. разноски.  Счита че така постановеното разпореждане и издадения изпълнителен лист са незаконосъобразни и моли да бъдат отменени и издадената обезпечителна заповед да бъде обезсилена. Счита че не са били налице условията за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК, тъй като към заявлението не са представени Общите условия при които е сключен договора з кредит, които са неразделна част от него и поради това не може да бъде направена преценка дали са били налице условия за предсрочна изискуемост на кредита  и какви са били тези условия за настъпването й. Счита също така че неговата отговорност като поръчител е отпаднала, тъй като са налице условията на чл. 147 ал.1 от ЗЗД и кредитора не е предявил в шестмесечен срок иск против длъжника по договор аз кредит.  Моли да бъде отменено атакуваното определение и да му бъдат присъдени разноски.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна. Доводите на жалбоподателя са срещу допускането на незабавно изпълнение и се основават на съображения извлечени от акта по чл. 417 т.2 от ГПК.

            З.В.А. е подал в срок възражение по чл. 414 от ГПК., което също е предпоставка за редовността на жалбата по чл. 419 ал.2 от ГПК.

            По заявление на „Банка ДСК” АД гр. София по реда на чл. 417 от ГПК против Д. Г. Т. – кредитополучател, С. И. Т. – трети длъжник и З.В.А. - поръчител, подадено до НзРС е поискано издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на документ – извлечение от счетоводните книги на банката за осъждането на длъжника и поръчителя да заплатят солидарно на заявителя сумата 5 321,68лв. главница; договорна лихва 1 273,54лв. за периода от 08.11.2006г. до 18.04.2010г.; наказателна лихва 723,39лв. за периода от 10.12.2008г. до 18.04.2010г., ведно със законната лихва от 19.04.2010г. до окончателното заплащане на сумата и 508,68лв. разноски.

            Към заявлението са представени – документ „ПЗ –показване на заем”, изготвен от инспектор по проблемни кредити при „Банка ДСК” ЕАД от 19.04.2010г. ; договор за кредит за текущо потребление от 08.11.2006г. между „Банка ДСК” ЕАД и Д. Г. Т. за сумата 6 300лв. със срок на погасяване 96 месеца. В договора е посочено, че неразделна част от Договора са Общите условия за предоставяне на кредити на физически лица. В самия договор не се посочени условията при които кредита може да бъде обявен за предсрочно изискуем. Представен е и договор за поръчителство между З.В.А. и „Банка ДСК” ЕАД от същата дата, с който жалбоподателя се съгласява да гарантира изплащането на кредита .

            При така изброените писмени доказателства, НзРС е следвало да приеме че не са налице условията на чл. 417т. 1 от ГПК във вр. чл. 418 ал.2 и ал. 3 от ГПК. Заявителят е поискал издаването на заповед за незабавно изпълнение за цялата сума дължима по договора за кредит, без да е настъпила изискуемостта на всички вноски по кредита, като вероятно е обявил същия за предсрочно изискуем. На първо място този факт не е посочен в заявлението. На второ място, заявителят не твърди как е станал предсрочно изискуема цялата сума по договора за кредит и не представа доказателства по чл. 418 ал.3 от ГПК, от които да се установи настъпването на условията за предсрочна изискуемост. По делото не се представени от страната  Общите условия за предоставяне на кредити на физически лица, представляващи неразделна част от договор за кредит между страните, от които да се установи кого кредита може да стене предсрочно изискуем и по какъв начин следва да се удостовери това, според уговореното между страните.

            Съобразно константната практика на ВКС /Определение 543/25.09.2009 година по ч. т. д. 464/2009 година; Определение 331/28.11.2008 година по ч. т. д. 306 по описа за 2008 година на ВКС/ се приема, че когато договорът за кредит не съдържа клауза за настъпване на автоматична предсрочна изискуемост на кредита, следва банката със заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение да представи доказателства за изявената си воля, че счита договорът за предсрочно изискуем. Непредставянето на доказателства за такова обявяване обуславя отказ за незабавно изпълнение и издаването на изпълнителен лист. Представеното извлечение от счетоводните книги на Банката може да удостоверява неиздължения кредит към определен момент, но не е доказателство за настъпилата предсрочна изискуемост на кредита.

            По изложените съображения следва да бъде отменено обжалваното разпореждане за допускане на незабавно изпълнение.

            Вторият довод за недължимост на сумите по чл. 147 ал.1 от ЗЗД е неотносим към предмета на обжалване, тъй като е извън акта по чл. 417 т.32 от ГПК и по същество е възражение за изтекла давност, което може да бъде направено и обсъдено само в исковото производство. 

            Тъй като длъжниците и поръчителя са необходими другари, съдът следва да отмени и по отношение на тях (макар и те да не са жалбоподатели) обжалваното разпореждане на основание чл. 271 ал.3 от ГПК във вр. чл. 278 ал.4 от ГПК.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

            ОТМЕНЯ разпореждане на Районен съд – Нова Загора от 20.04.2010г. по ч. гр. д. № 301/10г. за незабавно изпълнение на парично задължение на основание чл. 417 ГПК срещу Д. Г. Т. ЕГН ********** *** *-*-*, С. И. Т. ЕГН ********** ***. и З.В.А. ЕГН ********** ****-*, с адрес за призоваване гр. С. З., ул. „К. Г.” №*, ст. *, адв. Б.Н., като солидарни длъжници в размер на сумата 5 321,68лв. главница; договорна лихва 1 273,54лв. за периода от 08.11.2006г. до 18.04.2010г.; наказателна лихва 723,39лв. за периода от 10.12.2008г. до 18.04.2010г., ведно със законната лихва от 19.04.2010г. до окончателното заплащане на сумата и 508,68лв. разноски, дължима на основание договор за кредит от 08.11.2006г., като вместо него постановява

ОСТАВЯ без уважение молбата на „Банка ДСК” ЕАД за допускане на незабавно изпълнение срещу Д. Г. Т. ЕГН ********** *** *-*-*, С. И. Т. ЕГН ********** ***. и З.В.А. ЕГН ********** ****-*, с адрес за призоваване гр. С. З., ул. „К. Г.” №*, ст. *, адв. Б.Н., като солидарни длъжници и обезсилва издадения изпълнителен лист.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: