О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 21.01.2011 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 25 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ДСИ на 28.12.10г. е постъпила жалба против действията му.

Жалбата е подадена от длъжника по изп.д. № 364/2010г. на ДСИ при СлРС.

Насрещната страна – кредитор по изпълнителното дело, не е подала писмено възражение.

В обясненията си ДСИ е заявил, че е спазил предписаните от закона изисквания и жалбата е неоснователна, тъй като в срока за доброволно изпълнение длъжникът не е предприел никакви действия във връзка с премахването на навлизащата в чуждия имот стреха.

След като се запозна с изп.д.№ 364/10 и като извърши преценка на доводите на жалбоподателя и обясненията на ДСИ, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбите на  ГПК, основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо.

Длъжникът по изпълнителното дело разполага с възможност да атакува пред съда действията, изброени в чл. 435 ал. 2 от ГПК, както и, съгласно ал. 3 на чл. 435,  постановлението за възлагане. Тази норма предвижда еднакви основания за обжалване за няколко различни участници в изпълнителното производство.

В настоящия случай не е налице никоя от двете хипотези, при наличието на които се поражда правото на жалба.

След получаването от страна на длъжника на 10.08.2010г. на призовката за доброволно изпълнение на задължението за премахване на навлизаща в имота на взискателя стреха на стара жилищна сграда, той не е предприел в дадения срок никакви действия за извършване на указаното. Това не е сторили по-късно, като постановлението на ДСИ, с което, по молба на взискателя  и на основание чл. 526 ал. 1 от ГПК, е оправомощил последния да извърши за сметка на длъжника действията във връзка с изпълнението на задължението, като сключи договор със строителна фирма, спазвайки предписанията на вещото лице, извършило експертиза по делото.

Оплакванията на жалбоподателя са, че като пенсионер няма средства да плаща на строителна фирма, а в семейството има майстор строител, който щял да извърши процедурата, иска да се отложи премахването докато се оправело времето – тоест – до пролетта.

Както се посочи вече, разпоредбата на чл. 435 ал. 2 от ГПК конкретизира изрично действията на ДСИ и основанията, на които длъжникът може да ги обжалва. Изложените по-горе от длъжника оплаквания не са свързани с нито едно от тях и не могат да дадат правно основание на жалбата му.

По тези съображения настоящият състав намира, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ СД-03-03-5933/28.12.2010г. на длъжника Х.А.Х. ***, против действията на ДСИ по изп.дело № 364/2010г. на СИС при СлРС, като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 25/11 СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: