О   П   Р   Е   Д  Е  Л  Е  Н  И   Е

  25.01.2011 година, гр. Сливен

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в закрито заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                                                  ПЕТЯ СВЕТИЕВА

 

като разгледа докладваното от докладчика въззивно частно гр.дело 28/2010 година, за да се произнесе, съобрази :

 

След запознаване с материалите по делото настоящия състав на СлОС достигна до извода, че частната жалба, въз основа на която е образувано настоящото въззивно частно гражданско дело не е администрирано надлежно от СлРС и не е завършена в цялост процедурата по чл. 275, ал. 2 от ГПК и чл. 276, ал. 2 от ГПК.

 Извода се налага от следните констатации:

 Съгласно съпроводително писмо на РС – Сливен, изх. № СД-02-08-684 от 20.01.2011 година до СлОС се изпраща /представя/ „Въззивна жалба на ЗД БУЛ ИНС АД София, вх. № 28273/17.12.2010 година, срещу определението на Районен съд – гр. Сливен по Гражданско дело 4190/2010 г.,ХІ състав.

Така изпратената преписка е приета от СлОС и е отразена във воденият входящ регистър под вх. № СД-05-01-515 от 20.01.2011 година.

В приетата от СлОС преписка, наред с частната въззивна жалба, въз основа на която е образувано настоящото дело, /а именно частна въззивна жалба вх. № 28273/17.12.2010 година по вх. рег. на  СлРС, срещу определението на Районен съд – гр. Сливен по Гражданско дело 4190/2010 г., ХІ състав/, без да е надлежно изпратена /липсва съпроводително писмо, респ. не е изведена от СлРС и не е заведена като постъпила в деловодството на СлОС/ е получена й частна въззивна жалба вх. № 27993/15.12.2010 година, по входящия регистър на СлРС, подадена от ищцата в първоинстанционното  производство, срещу определението на Районен съд – гр. Сливен по Гражданско дело 4190/2010 г., ХІ състав.

И по двете частни жалби се констатира, че процедурата по администриране не е завършена от СлРС, тъй като липсва финализиращото проверката на първоинстанционния съд разпореждане съгласно, което и след проверка редовността на всяка една от двете частни въззивни жалби поотделно и проверка за осъществена процедурата по чл. чл. 276, ал. 1 от ГПК СлРС е следвало по всяка една от депозираните пред него частни жалби да държи разпореждане в изпълнение на чл. 276, ал. 2 от ГПК за изпращане на частната жалба, отговора и неговите приложения ако такива са подадени на горестоящия съд. Това не е сторено от докладчика по първоинстанционното производство, постановил атакуваното и с двете частни жалби определение. - В разпореждане от 16.12.2010 година, изписано върху текста на частна въззивна жалба вх. № 27993/15.12.2010 година, по вх. рег. на  СлРС /единствено по нея/ се чете: цит. „…… ще изпрати същите с делото на Пр-ля на СлОС.”, а в разпореждане без дата и подпис на докладчика, изписано непосредствено до разпореждане от 20.12.2010 година и двете  върху текста на частна  въззивна  жалба се чете: цит. „…… След изтичане на срока да се докладва за изпращане на СлОС. Освен цитираните разпореждания и разпореждане от 18.01.2011 г. съгласно, което се прилага към дело постъпил отговор на частна въззивна жалба вх. № 1254 от 18.01.2011 г., други по преписката няма постановени.

Освен това изпратената със съпроводително писмо частна въззивна жалба, въз основа на която е образувано настоящото частно въззивно гражданско дело е нередовна.

Съгласно чл. 275, ал. 2 от ГПК , СлРС има задължението да извърши проверка по чл. 261 и чл. 262 от ГПК, след което и при  констатиране от докладчика  на  всички  законови  изисквания за редовност на частната  жалба, следва да предприеме действия в изпълнение на процедурата за изпращане на делото и жалбата на горестоящия съд. Докладчикът по първоинстанционното дело не е изпълнил задължението си за събиране на дължимата от ответника държавна такса за въззивно обжалване на определение на СлРС с частна жалба. С оглед характера на  производството и предвид  разпоредбата  на  чл. 83, ал.1 ,т. 4 от ГПК, макар такси  и разноски  по производството на делото  да не се внасят от ищеца, то за ответника такова освобождаване липсва и по силата на общите правила се дължи съответния размер на държавна такса. Понеже грижата за привеждане на частната жалба в редовен вид, в това число и за събиране на държавна такса е вменено в задължение на първоинстанционния съд, негова е компетентността да стори това.

С оглед на това и по съображенията, изложени  по – горе,  за  ненадлежно администриране на частните жалби и нередовността на изпратената със съпроводително писмо частна жалба, настоящия съдебен състав е мотивиран да постанови прекратяване на настоящото производство,  поради липса на надлежно сезиране с жалба и да върне делото и преписката на СлРС за разрешаване на всички предварителни въпроси, касаещи редовността на всяка една от частните жалби поотделно и надлежно  администриране  на  всяка  една  от частните  жалби поотделно, включващо  поотделното им извеждане от СлРС, респективно входирането и на двете частни жалби при  депозирането  им пред СлОС.

Воден от гореизложените съображения, съдът

 

                                     О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по частно въззивно гражданско дело № 28 по описа на СлОС за 2011 година, поради липса на сезиране с надлежна частна жалба.

 

ВРЪЩА делото и преписката на СлРС съдържаща освен изпратената със съпроводително писмо на РС – Сливен, изх. № СД-02-08-684 от 20.01.2011 година до СлОС частна въззивна жалба на ЗД БУЛ ИНС АД София, вх. № 28273/17.12.2010 година, срещу определението на Районен съд – гр. Сливен по Гражданско дело 4190/2010 г.,ХІ състав й частна въззивна жалба вх. № 27993/15.12.2010 година, по вх. рег. на  СлРС, подадена от ищцата в първоинстанционното  производство, срещу определението на Районен съд – гр. Сливен по Гражданско дело 4190/2010 г., ХІ състав за  разрешаване на  всички  предварителни  въпроси касаещи  редовността  на частните жалби и надлежно  администриране  на  всяка  една  от частните жалби поотделно, включващо разделното им извеждане от СлРС, респективно входиране при  депозирането им пред СлОС.

 

 Определението  на СлОС може  да  бъде обжалвано с частна  касационна  жалба пред ВКС на  РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.