О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 27.01.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                             ПЕТЯ СВЕТИЕВА

като разгледа докладваното от  съдия  Светиева въззивно частно граждански дело № 42 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Обжалвано е разпореждане, с което е отхвърлено заявление по чл. 417, вр. чл. 418 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни книги на „БАНКА ДСК” ЕАД.

Частният жалбоподател счита, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като неправилно РС е приел, че липсват доказателства относно факта, че вземането им е станало изискуемо. Аргументира оплакването си като посочва, че в документа представен към заявлението е по т. 2 на чл. 417 от ГПК, а именно – извлечение от счетоводната сметка, изрично е отбелязан факта, че вноските са платени до 15.04.2010 година. Позовавайки се на сключен Договор за кредит за текущо потребление, с лицето посочено в заявлението като длъжник, както и Общите условия за предоставяне на кредит за текущо потребление, представляващ неразделна част от първия, частният жалбоподател акцентира върху клауза, съгласно която при неплащане на дължимите месечни анюитети в договорените срокове, целият остатък от кредита ставал предсрочно изискуем и се отнасял в просрочие. Последното  плащане  на  месечна вноска по кредита  е било  на 15.04.2010 година, след която дата и в продължение на повече от седем месеца, длъжникът е преустановил обслужване на кредитното си  задължение, породи което и на основание договореностите между страните  кредитът е станал предсрочно изискуем. Изискуемият кредит, /включващ главница, дължима лихва, просрочена лихва и законна лихва/, съгласно подписаният между страните Договор се събирал по съдебен ред.

Считайки атакуваното разпореждане на СлРС за незаконосъобразно, моли въззивния съд да го отмени и задължи първоинстанционния съд да постанови издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез съда постановил атакувания акт.

След като се запозна със заявлението и представените пред РС към него документи, както и с тези представени пред настоящата инстанция СлОС счита, че частната жалба е основателна и следва да се уважи.

В заявлението по чл. 417 от ГПК на частния жалбоподател се сочи, че документът, от който произтича вземането му е “извлечение от счетоводна сметка по договор за кредит от 01.04.2008 година. „БАНКА ДСК” ЕАД, кото заявител е представил такъв документ. Извлечение от счетоводна сметка по договор за кредит от 01.04.2008 година, проверен по чл. 418, ал. 2 от ГПК е редовен от външна страна - издадено е от компетентен орган, посочва длъжника, основанието за възникване на вземането и неговия размер. Наред с това се констатира, че удостоверява и подлежащото на изпълнение вземане. - Ликвидността и изискуемостта на вземането на заявителя се извлича от данните, отразени в извлечението, сочещи че последните предприети от задължилото се лице действия по обслужване на предоставения му с Договора от 01.04.2008 година потребителски кредит са с дата на последно плащане - 15.04.2010 година, след която дата други действия не е предприело. Тълкувани клаузите на  представените на преценката на съдебните инстанциите Договор за  кредит за текущо  потребление, сключен  с лицето посочено в заявлението като длъжник и Общите условия за предоставяне на кредит за текущо потребление, представляващ неразделна част от първия, установява настъпването  на  условието, превръщащо остатъка от кредита в предсрочно изискуем /Раздел VІІ,”Отговорности  и санкции”, т. 20.1.1 от Общи условия за предоставяне на кредити за текущо потребление, представляващи съгласно т.12 от Договор за кредит за текущо потребление от 01.04.2008 година, неразделна част от последния/ и то автоматично-без да е необходимо кредитополучателят да бъде уведомяван, колко месечни вноски не е погасил в договорените срокове.     Налице са условията на закона за уважаване на направеното със заявлението искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжника – З.И.Т..

Предвид изложеното, като е стигнал до обратните изводи, СлРС е постановил незаконосъобразно и неправилно разпореждане, което следва да бъде отменено. Делото следва да се върне на първоинстанционния съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

На заявителя следва да се присъдят посочените в заявлението суми, както и претендираните разноски за двете инстанции.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 20597 от 27.12.2010 година по ч.гр.д. № 6970 /2010 година на СлРС, с което е отхвърлено като неоснователно заявление с вх. № 27341/08.12.2010 година по вх. рег. на СлРС, подадено от „БАНКА ДСК” ЕАД , със седалище и адрес на управление на дейността гр. С., р-н. О., ул. “М.” № *, за издаване по реда на чл. 418 от ГПК на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист въз основа на документ по чл. 417 т. 2 от ГПК, против З.И.Т.,*** като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на СлРС за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД за незабавно изпълнение  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, съгласно мотивите.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

                    

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                     

        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                           2.