О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 11.02.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на eдинадесети февруари през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 65 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Образувано е по частна жалба подадена адв. П.Г., в качеството й на пълномощник на „Топлофикация – Сливен” ЕАД – гр. Сливен против определение № 16/03.01.2011г. по гр.д. № 5940/2010г. на СлРС, с което е върната исковата молба и прекратено производството по делото. В частната жалба се твърди, че горепосоченото гр.д. № 5940/2010г. на СлРС е било оставено без движение с указания за отстраняване на нередовности по исковата молба – представяне на справка за настоящ и постоянен адрес на ответника по делото. Съобщението за дадените указания било връчено на ищеца на 20.12.2010г., като бил указан едноседмичен срок за изпълнение. Предвид настъпващите коледни и новогодишни празници и факта, че община Сливен издава посочените справки в срок не по – малък от 10 дни, на 22.12.2010г. ищецът подал молба за удължаване на срока за представяне на исканите справки. Твърди се, че в закрито заседание, съдът се е произнесъл като не е уважил молбата. Препис от това разпореждане не бил връчен на ищеца, поради което същия бил лишен от възможността да защити интересите на представляваното от него дружество. В изпълнение на дадените указания, на 04.01.2011г. ищецът представил справка за настоящ и постоянен адрес на ответника по делото.

         Предвид горното, моли въззивния съд да постанови определение, с което отмени атакуваното определение като незаконосъобразно.

         Частната жалба е допустима, подадена е в законоустановения преклузивен срок от лице, което има правен интерес от обжалване на атакуваното определение.

         Разгледана по същество се явява неоснователна по следните съображения :

         Производството по гр.д. № 5940/2010г. на СлРС е било оставено без движение с разпореждане от 13.12.2010г., като на ищеца са дадени указания за представяне на справка относно настоящия и постоянен адрес на ответника в едноседмичен срок. Съобщението за дадените указания е връчено редовно на ищеца на 20.12.2010г., ведно с предупреждение относно неблагоприятните последици при неизпълнение – прекратяване на делото. Срокът за изпълнение изтича на 27.12.2010г. По делото няма данни за депозиране на молба за удължаване на срока, каквито твърдения е навел ищеца в частната жалба. На 03.01.2010г. е постановено атакуваното определение за прекратяване на делото, като в мотивите на същото е посочено, че ищецът не е изпълнил дадените указания в посочения от съда срок. На 04.01.2010г., т.е. след постановяване на атакувания съдебен акт, ищецът е представил по делото исканите справки.

         Предвид горното се налага извода, че първоинстанционния съд  правилно и законосъобразно е постановил атакуваното определение и същото следва да бъде потвърдено.

         Мотивиран от горното, настоящия въззивен състав при Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 16/03.01.2011г. постановено по гр.д. № 5940/2010г. на СлРС.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

         Делото да се върне на СлРС!

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                   2.