ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр.Сливен, 03.02.2011 год.

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, второ въззивно гражданско отделение, в закрито заседание на ТРЕТИ ФЕВРУАРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

           ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                ПЕТЯ СВЕТИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно гражданско дело /В/ № 66 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по глава ХХI ГПК "Обжалване на определенията" и протича по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр.С.,  район „Средец” ул.”Ц.О.” № * чрез адвокат С.Ч. *** срещу РАЗПОРЕЖДАНЕ № 6551/06.02.2009 год. по ч. гр.дело № 1322 по описа  на Сливенски районен съд, с което е ОТХВЪРЛЕНО заявлението с вх.№ 7237/01.04.2009 год. на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр.С. за издаване на Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист срещу Н.Н.Е. *** за сумата от 4 397,51 лева, от които главница в размер на 3 680,58 лева, договорна лихва 616,97 за периода от 02.10.2005 год. до 17.03.2009 год., наказателна лихва в размер на 99,61 за периода от 03.01.2006 год. до 17.03.2009 год.и законната лихва върху главницата считано от 02.04.2009 год. до окончателното й изплащане и направените по делото разноски.

Жалбоподателя моли въззивния съд да отмени изцяло това разпореждане и вместо него да постанови издаването на Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист съгласно заявлението.

Разпореждането, с което е  отхвърлено искането за издаването на Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист съгласно заявлението, по делото е обявено на жалбоподателя на 15.06.2009 год. , а частната жалба против него е постъпила на 22.06.2009 год.

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима. Подадена е от надлежна страна, срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.418 ал.4 в вр. 279 в вр. чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК и е спазен преклузивният срок по чл. 418 ал. 4 ГПК

За да постанови обжалвания акт първоинстанционният съд е приел, че от приложеният към заявлението Договор за потребителски кредит № FL-68761/538/ 02.09.2005 год. не се установява заявителя да има срещу ответника заявеното вземане по цитирания договор, тъй като договор с кредитополучателите е сключен  и кредита е предоставен не от заявителя, а от „Българска пощенска банка” АД със седалище и адрес на управление гр.С.. Към заявлението липсвали доказателства вземането да е прехвърлено съдия докладчика след справка в търговски регистър не установил правоприемство между заявителя и „Българска пощенска банка”АД.

Жалбоподателя в частната си жалба твърди, че разпореждането е незаконосъобразно и съгласно чл.23 ал.4 от ЗТР съда няма право да изисква доказването на обстоятелства вписани в регистъра и представянето на актове обявени в търговския регистър. В търговския регистър е вписано и обявено , че с Решение № 61/01.11.2007 год.  по фирмено дело № 10646/1991 год. на СГС е вписана промяна на наименованието на „БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА”АД на  „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД.

Въззивния съд като се запозна с представените по делото доказателства и прецени доводите на жалбоподателя и приема за установено следното:

Първоинстанционното производство по ч.гр.дело № 1322/2009 год. по описа на Сливенски районен съд е образувано по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК от „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД срещу Н.Н.Е. *** за сумата от 4 397,51 лева, от които главница в размер на 3 680,58 лева, договорна лихва 616,97 за периода от 02.10.2005 год. до 17.03.2009 год., наказателна лихва в размер на 99,61 за периода от 03.01.2006 год. до 17.03.2009 год.и законната лихва върху главницата считано от 02.04.2009 год. до окончателното й изплащане и направените по делото разноски

Поискано е от съда допускане на незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист за вземането.

В т.14 от заявлението е посочено, че вземането произтича от извлечение от счетоводните книги за кредитна сметка № 5411936786936014 по чл.417 ал.2 от ГПК от счетоводните книги на кредитора-заявител и Договор за потребителски кредит от 02.09.2005 год.

Към заявлението е представено „Извлечение от сметки” по кредитна сметка № 5411936786936014 на Н.Н.Е. кредитополучател по договор за потребителски кредит № 68761/02.09.2005 год. за посочените в заявлението суми. Предоставения кредит е в размер на 5000 лева и към 17.03.2009 год. задължението възлиза на за сумата главница в размер на 3 680,58 лева, договорна лихва 616,97 за периода от 02.10.2005 год. до 17.03.2009 год., наказателна лихва в размер на 99,61 за периода от 03.01.2006 год. до 17.03.2009 год. Към заявлението е представен и Договор за потребителски кредит под № FL-68761/538/ 02.09.2005 год. Дължимата държавна такса е внесена.

От представения по делото договор за кредите е видно, че съгласно чл.15 от същия вземането на банката става предсрочно изцяло изискуемо, без да е необходимо какво и да е волеизявление на страните, при непогасяване изцяло или отчасти на която и да е вноска от главницата или лихви по кредита.

Сливенския районен съд с Разпореждане № 6551 от 02.06.2009 год.. е отхвърлил заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Производството е по реда на чл.418 ал.4 в вр. 279 в вр. чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК.

Частната жалбата е основателна.

Разпореждането на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно и следва да се отмени.

Спорния въпрос в случая е налице ли е прехвърляне на вземането от  „БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА”АД на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД на лицето Н.Н.Е. *** за сумата от 4 397,51 лева, от които главница в размер на 3 680,58 лева, договорна лихва 616,97 за периода от 02.10.2005 год. до 17.03.2009 год., наказателна лихва в размер на 99,61 за периода от 03.01.2006 год. до 17.03.2009 год., съществува ли правоприемство между двете търговски банки и задължен ли е съдът да извършва служебна справка в търговския регистър по смисъла на чл.23 ал.4 от ЗТР.

Съгласно нормата на чл.23 ал.4 от ЗТР, ако в случая заявителя е посочил в заявлението си ЕИК, то за съдът, възниква задължението да не да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

Безспорно в депозираното заявление заявителя е посочил „ЕИК” /ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД/ определен от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието, задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър по смисъла на чл.23 ал.1 от ЗТР.

В търговски регистър е обявено с Решение № 61/01.11.2007 год.  по фирмено дело № 10646/1991 год. на СГС е вписана промяна на наименованието търговското дружество от „БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА”АД на  „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, което е заявител в настоящата производство. Вписаната промяна на наименованието на дружеството е в съответствие с нормата на чл.174 ал.2 в вр.чл.165 от ТЗ , от което е видно че „БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА”АД и „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, са едно и също юридическо лице, като единствено е променено и вписано обстоятелство свързано с промяна на името на фирмата.

В изложение смисъл изводите на първоинстанциония съд относно неидентичността на заявителя с юридическото лице по договора за потребителски кредит № FL-68761/538/ 02.09.2005 год. е неоснователен.

Към заявлението е представено извлеченията от счетоводните книги което представлява редовен от външна страна документ по смисъла на чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК и да удостоверява подлежащо на изпълнение вземане (чл. 418, ал. 2 ГПК) и се съдържат данни за ликвидността и изискуемостта на заявеното от него вземане.

В случая извлечението от счетоводни книги се съдържат данни дали, че се е сбъднало условието на чл. чл.15 от Договор за потребителски кредит № FL-68761/538/ 02.09.2005 год. вземането на банката става предсрочно изцяло изискуемо, без да е необходимо какво и да е волеизявление на страните, при непогасяване изцяло или отчасти на която и да е вноска от главницата или лихви по кредита. По силата на самия договор задължението на Н.Н.Е.  е станало  предсрочно и изцяло изискуемо.

От изложеното е видно, че в извлечението от счетоводни книги се съдържат всички от формална страна данни, за да представлява то документ по смисъла на чл.418 т.2 от ГПК.

В изложения смисъл съдът следва да отмени разпореждане на първоинстанциония съд, като неправилно и незаконосъобразно и върне делото за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Мотивиран така и на основание чл. 278 от ГПК въззивният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Разпореждане № 6551/02.06.2009 год. на Сливенски районен съд по ч.гр. д. № 1322/2009 г.

ВРЪЩА делото на Сливенски районен съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист в полза на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр.С.,  район „Средец” ул.”Ц.О.” № * против Н.Н.Е. *** за сумата от 4 397,51 лева, от които главница в размер на 3 680,58 лева, договорна лихва 616,97 за периода от 02.10.2005 год. до 17.03.2009 год., наказателна лихва в размер на 99,61 за периода от 03.01.2006 год. до 17.03.2009 год.и законната лихва върху главницата считано от 02.04.2009 год. до окончателното й изплащане и направените по делото разноски в размер на 1096,95 лева

Определението е окончателно е не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

           ЧЛЕНОВЕ: