ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 09.03.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на девети март през две хиляди и единадесета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д. № 71 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по частна жалба и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.М.Р.М. обжалва определение на първостепенния съд от 18.01.2011г., с което е прието, че не е налице изменение в обстоятелствата, обуславящо допускането на правна помощ. Посочва, че е безработна от 9 месеца и няма средства за издръжка. Твърди, че малкия й бизнес е съсипан по време на кризата и поради действия на съпруга й и нейната зълва.

Допълнително с молба съобразно указанията на съда моли да бъде освободена от заплащането на д.т. по същите съображения.

Във връзка с исканията за освобождаване от заплащане на държавна такса и за предоставяне на правна помощ съдът установи следното:

Искането е допустимо като частна жалба срещу определение от 18.01.2011г., с което на ответницата по повод на подадената от нея въззивна жалба е отказано предоставянето на правна помощ.

М.Р.М. ***, което е образувано по предявения от М. М. М. иск  по чл. 49 от СК.

С определение от 05.11.2010г., постановено на основание чл. 140, ал. 1 от ГПК е било разгледано искане на М. М. за предоставяне на правна помощ. Искането е отхвърлено поради липсата на доказателства относно нуждата от правна помощ – липса на средства за заплащане на адвокатско възнаграждение.

Определението не е обжалвано и делото е разгледано като с решение № 260/06.01.2011г. по делото предявеният от М.М.М. иск е уважен като е прекратен с развод гражданския брак сключен между страните на 08.12.1985г.; упражняването на родителските права сплямо непълнолетното дете на страните – М.М. М., е предоставено на бащата, като на майката е определен режим на лични контакти и е осъдена да заплаща издръжка за детето, считано от 19.08.2010г.

Решението по делото е съобщено на ответницата – видно от приложената разписка, на 10.01.2011г., срещу което на 17.01.2011г. то е обжалвано от нея по въззивен ред. С разпореждане от 18.01.2011г. съдът е указал внасянето на д.т. в размер на 25 лв. за въззивното обжалване, като с определение от същата датата е отказал предоставянето на правна помощ. Констатирано е от първостепенния съд, че ответницата не е обжалвала определението от 05.11.2010г., с което е отказано предоставянето на правна помощ, а предоставените писмени доказателства не установяват новонастъпили обстоятелства за предоставянето на такава.

С молбата за предоставяне на правна помощ по повод на подадената въззивна жалба са представени служебна бележка от Директора на Д „БТ” – Нова Загора, от която е видно, че ответницата е регистрирана като безработна. Видно то представената декларация за семейно, материално и имотно състояние ответницата притежава по наследство и дарение жилищен имот и овощна градина. Регистрирана е като едноличен търговец ЕТ „Мими – 55”, но не развива търговска дейност. Представено е и медицинско удостоверение, издадено от д-р М. А., с което е дадено заключение, че ответницата страда от хипериална хипертония и неинсулинозависим захарен диабет, манийно – депресивна психоза, като е насочена за лечение и към гинеколог. Във връзка със заболяванията са представени резултати от изследвания и амбулаторни листи. Освен това са представени и други писмени доказателства относно обстоятелства и лица, за които няма данни да имат отношение по въпроса за наличието на обстоятелства, обуславящи освобождаването на ответницата от заплащане на д.т. и за предоставяне на правна помощ.

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът намира, че искането за предоставяне на правна помощ е основателно и следва да се отмени отказа на първоинстанционния съд, като освен това е основателно и искането за освобождаване от заплащане на държавни такси и разноски в хипотезата на чл. 83, ал. 2 от ГПК

Както за предоставянето на правна помощ, така и по въпроса за освобождаването от заплащане на държавна такса отношение имат едни и същи предпоставки, а именно липсата на доходи на страната, които да позволяват това.

От данните по представените от ответницата писмени доказателстав следва да се приеме, че са налице тези предпоставки. Същата е безработна – видно то представената служебна бележка, а в качеството си на едноличен търговец не упражнява дейност, по който въпрос както и относно имущественото състояние съдът е обвързан от представената писмена декларация по смисъла на чл. 83, ал. 2, т. 2 от ГПК. Притежаването на имущество би могло да обоснова извод за наличие на доходи, само ако от данните по делото и останалите писмени доказателства може да се приеме, че страната събира граждански плодове, а такива данни не са налице.

Отказа за предоставяне на правна помощ от първоинстанционния съд е обоснован с липсата на данни за изменение на обстоятелствата, при които е отказана първоначално. Изводът не е обоснован, т.к. в определението от 05.11.2010г. не е направена констатация за наличие на доходи, които да препятстват предоставянето на правна помощ. По въпроса за предоставянето на правна помощ не намират принципите на процесуална преклузия и определението, с което е отказана няма сила на присъдено нещо. Следователно след представянето на доказателства, че страната не разполага със средства да заплати възнаграждение на адвокат, на основание чл. 23, ал. 4 от ЗПП е следвало да уважи искането.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА М.Р.М., ЕГН ********** *** от за плащане на държавна такса и разноски по подадената от нея въззивна жалба срещу решение № 260/06.01.2011г. по гр.д. № 659/10г. на РС – Нова Загора.

 

ОТМЕНЯ определение от 18.01.2011г. по гр.д. № 659/10г., с което е отказано предоставянето на правна помощ и ПРИЗНАВА ПРАВОТО НА ПРАВНА ПОМОЩ на М.Р.М., ЕГН ********** *** по чл. 23, ал. 4 във вр. с чл. 21, т. 3 от ЗПП във връзка с подадената от нея въззивна жалба срещу решение № 260/06.01.2011г. по гр.д. № 659/10г. на РС – Нова Загора.

 

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за извършване на действията по предоставянето на правна помощ и администриране на въззивната жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: