О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 01.03.2011г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на първи март през две хиляди и единадесета година, в състав

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

         След като се запозна с докладваното гр.д. № 76/2011г. по описа на СлОС, за да се произнесе съобрази следното :

 

         С исковата молба са предявени искове от Д.К.Д. и Н.Д.Д. срещу „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД – София с правно основание чл.267 и сл. от Кодекса на Застраховането във вр. с чл.86 от ЗЗД с обща цена на исковете 302 000 лева, от които 300 000 лева неимуществени вреди и 2000 лева – неимуществени вреди.

Твърди се , че с влязла в сила присъдаа № 229/09.06.2010г. постановена по НОХД № 253/2010г. по описа на Окръжен съд - Бургас, изменена с решение № 192/05.11.2010г. постановено по ВНОХД № 200/2010г. на Апелативен съд – Бургас, подсъдимият В.Н.А. е признат за виновен в това, че на 15.08.2009г. около 17.20 часа в гр. Бургас, на ул.”тодор Александров” на 150 метра след сервиз „Хонда” в посока кръстовище „Трапезица” при управлените на МПС – лек автомобил марка „Алфа ромео 156” с рег. № А 6159 КР нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 21, ал.2 от ЗДвП и чл. 47, ал.3 от ППЗДвП като се движел със скорост от 125 км/ч при ограничение на скоростта със знак В – 26 от 80 км/ч, вследствие на което допуснал пътно – транспортно произшествие с движещия се в платното за насрещно движение лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № А 8862 ВА, управляван от К.Я. И. и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице – К.Я. И., Р.Т.Д. и Д.Д.К., като деянието е извършено в пияно състояние и случаят се явява особено тежък.

С постановената присъда, на осн. чл. 45 и чл.52 от ЗЗД В.Н.А. е осъден да заплати на първия ищец обезщетение в размер на общо 200 000 лева неимуществени вреди и 2 000 лева – имуществени вреди.

С постановената присъда, на осн. чл. 45 и чл.52 от ЗЗД В.Н.А. е осъден да заплати на втория ищец обезщетение в размер на общо 100 000 лева неимуществени вреди.

 

 

         Тъй като ищците, имат качеството на пострадали, предявяват настоящите искове, с които претендират заплащане от Застрахователя по сключена застраховка „Гражданска отговорност” на прекия извършител – „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД на следните суми : за Д.К.Д. – 200 000 лева неимуществени вреди и 2000 лева имуществени вреди /разходи за погребение и последващи ритуали/, а за Н.Д.Д. сумата от 100 000 лева – неимуществени вреди, причинени от смъртта на майка му.

         ИМ е връчена редовно на ответника, който в указания от съда едномесечен срок е представил отговор. В същия ответника не оспорва допустимостта на предявените искове. Оспорва се не основателността на исковете, а техния размер, като се навеждат доводи за прекомерност.

         След подробен анализ на изложеното в исковата молба, приложените към нея доказателства и доводите на ответника, изложени в представения отговор, съдът направи следните изводи от правно естество :

         Предявените искове са недопустими, по следните съображения : За предявяване на претенциите за обезщетение на вредите в резултат на ПТП, на пострадалите лица е предоставена от закона алтернативна възможност да ангажират отговорността на деликвента за гражданските последици от деянието по реда на чл. 45 от ЗЗД или на осн. чл. 226 от КЗ – да предявят претенции директно срещу Застрахователя, за да ангажират договорната му отговорност по застраховка „Гражданска отговорност”. Основанията за двата вида отговорност са различни  - в първия случай става въпрос за деликтно, а по отношение на застрахователя – за договорно основание, по силата на застрахователния договор. Видно от представените с исковата молба писмени доказателства, в рамките на наказателното производство срещу деликвента В.Н.А. са били предявени граждански искове от ищците по делото, които са били уважени за сумите от общо за двамата 300 000 лева – неимуществени вреди и 2 000 лева – имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането. Твърди се, че присъдата е влязла в сила, респ. ищците имат възможност за снабдяване с изпълнителен титул /изп. лист/. Влязлото в сила решение срещу деликвента има за правна последица, както сила на присъдено нещо /СПН/ така и изпълнителна сила, поради осъдителния характер на иска, която се състои в правото да се иска принудително удовлетворяване на съдебно потвърденото притезание и в задължението да се понесе принудително изпълнение. Т.е. претенцията на увредения е удовлетворена по пътя на проведения исков процес, с което е изчерпана и защитата на законно признатото субективно право. Реализирането на възможността, принудително да се събере така присъдената сума, чрез провеждане на изпълнение на решението и нейната ефективност са въпроси, които нямат относимост към съдебното удовлетворяване на претенцията, тъй като касаят изпълнителния, а не гражданския процес, поради това те не могат да обусловят правен интерес от водене на иск и срещу другите евентуално отговорни ответници за вече присъденото вземане. Ако се приеме обратното, то увреденият би разполагал с две отделни валидни изпълнителни основания за едно и също вземане, с оглед предметното обективно тъждество на исковете срещу застрахователя и деликвентна, което е недопустимо.

         По тези съображения, настоящия състав приема, че не е налице правен интерес за увредените от предявяване на пряк иск срещу застрахователя за причинени вреди, след като правото да се иска обезщетение за същите вреди вече е упражнено директно срещу деликвента и той с влязъл в сила съдебен акт е бил осъден да ги репарира, като пострадалите разполагат с възможността за снабдяване с изпълнителен титул срещу него.

         В този смисъл е Т.Р. 7/77 на ВКС и решение № 82/07.07.2009г. по т.д. № 28/2009г. на ВКС.

         С оглед на изложеното, предявената искова молба следва да бъде върната и прекратено производството по делото.

         Мотивиран от горното и на осн. чл. 130 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

         ВРЪЩА предявената искова молба от Д.К.Д. с ЕГН ********** и Н.Д.Д. с ЕГН ********** *** против „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ЕИК 121718407 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”Г. Б.” № *, за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в общ размер на 300 000лева и неимуществени вреди в размер на 2000 лева, вследствие на смъртта на Д.Д.К. и Р.Т.Д., починали при възникналото ПТП на 15.08.2009г. в гр. Бургас около 17.20 часа на ул. „Тодор Александров” в посока кръстовище „Трапезица”.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 76//2011г. по описа на СлОС.

 

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на страните, пред БАпС.

 

 

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :