О П РЕ Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 22.02.2011 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…двадесет и втори февруари……………..…………………………

през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 77 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  Т.Д.Н. и Д.Т.Н. против действията на ЧСИ – Н.Г. с рег.№ 836 с район на действие - СлОС по изп.д. № 20108360400104.

В жалбата си твърдят че обжалват действията на ЧСИ – Н.Г. с рег.№ 836 с район на действие – СлОС, изразяващи се в насрочване на публична продан с начална цена 203 088 лв. От изложението в жалбата се установява че са недоволни от действията на ЧСИ по насрочване на трета публична продан с посочената начална цена, като считат че същата е незаконосъобразно определена.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Съдът намира подадената жалба за недопустима. В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За длъжника това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане , поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Видно от изложеното в жалбата не се обжалва нито едно от действията, визирани в чл. 435 ал.2 и ал.3 пр. последно от ГПК, поради което жалбата на длъжниците по изп.д. № 20108360400104 на ЧСИ НV Г. е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  Т.Д.Н. ЕГН ********** *** и Д.Т.Н. ЕГН **********,***. против действията на ЧСИ – Н.Г. с рег.№ 836 с район на действие - СлОС по изп.д. № 20108360400104, изразяващи се в насрочване на публична продан на притежавания от тях имот с начална цена 203 088 лв., като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 77/2011г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :