О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр. С., 24.02.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и единадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 83 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

         Постъпила е жалба от В.Д.Ф. и Е.Д.Ф. против постановление за възлагане на два недвижими имота в гр. С., представляващи сгради с идентификатори № 67338.508.14.2.2. и № 67338.508.14.2.6. по публична продан, проведена от 10.12.2011г. до 10.01.2011г. по изп.д. № 20108370400746 на ЧСИ П.Г. с район на действие СлОС. В жалбата се твърди, че публичната продан е проведена на 11.01.2011г., като за купувач на имота е обявен Б.С.С.. Твърди се още, че пред СлРС е образувано гражданско дело № 102/2011г. за делба на посочените недвижими имоти, исковата молба била вписана, като за обезпечение на предявените искове е издадена и обезпечителна заповед, с обезпечителна мярка : спиране на изпълнението по по изп.д. № 20108370400746 на ЧСИ П.Г. с район на действие СлОС.

         Жалбоподателите молят съда да бъде постановено спиране на действията на ЧСИ, респ. действието на извършената продажба, предвид издадената обезпечителна заповед.

         Взискателят в изпълнителното производство В.В.Д. е депозирала отговор на жалбата, в който се навеждат доводи за липса на правен интерес от депозирането на жалбата. Сочи се, че в жалбата не са наведени доводи за неправилност на постановлението за възлагане и не се иска неговата отмяна, а спиране на изпълнението по изп. дело № 746/2010г. на ЧСИ П.Г.. Твърди се още, че жалбата се явява недопустима и на друго самостоятелно основание, а именно липса на лимитативно изброените основания предвидени в чл. 435, ал.3 от ГПК. От съда се иска жалбата да бъде оставена без разглеждане.

         По делото са приложени и обяснения от ЧСИ П.Г., в които същия сочи, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

         След преценка и анализ на представените писмени доказателства, при извършената прецизна и пълна преценка на обстоятелствата и фактите, настоящия съдебен състав констатира следното :

         На 20.07.2010г. по молба на взискателя В.Д. е образувано изп. дело № 2010 837 04 00746 против длъжниците В.Д.Ф. и Е.Д.Ф., като наследници на починалия длъжник Д.В. Ф..

         На 17.01.2011г., след проведена публична продан, са издадени две постановления за възлагане на недвижими имоти, собственост на длъжниците В.Д.Ф. и Е.Д.Ф., представляващи Апартамент от 74.50 кв.м. в гр. С., ул.”А.” № *-*-* и Гараж № 20 в същата сграда с площ от 19.00 кв.м.

         Тези недвижими имоти са предмет на делба по гр.д. № 102/2011г. на СлРС, със страни : ищец – Р.Г.Д. и ответници – В.В.Д., В.Д.Ф. и Е.Д.Ф..***011г. на СлРС е допуснато обезпечение на предявения иск за делба с определение № 190 от 18.01.2011г. с обезпечителна мярка : спиране на изпълнението по изп. дело № 2010 837 04 00746 на ЧСИ П.Г.. Обезпечението е допуснато при парична гаранция. Няма данни по делото за издаването на обезпечителна заповед и представянето й пред ЧСИ П.Г..

         Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи :

         Депозираната „жалба”, предмет на разглеждане, макар и именована по този начин, има характер на молба, в която е направено искане за спиране на изпълнението по изп. дело № 2010 837 04 00746 на ЧСИ П.Г.. В същата не са наведени доводи за незаконосъобразност на атакуваните постановления за възлагане на недвижимите имоти.

         В компетенциите на Окръжния съд е да постанови спиране на изпълнението по реда на чл. 438 от ГПК, но само и единствено при наличие на жалба, подадена по реда на чл. 435 от ГПК. В конкретния случай не е налице жалба срещу постановленията за възлагане, тъй като в обстоятелствената част жалбоподателите не са навели нито един конкретен довод за незаконосъобразни действия или актове на ЧСИ П.Г.. Посочен е единствено факта на образувано гр.д. № 102/2011г. на СлРС, но този факт сам по себе си не води до незаконосъобразно провеждане на публичната продан. Самостоятелна молба за спиране на изпълнението по изпълн. дело, подадена пред ОС е недопустима.

         Налице е и още един самостоятелен довод за недопустимост на депозираната „жалба”. В същата не е посочено нито едно от лимитативно изброените основания на длъжника, предвидени в чл. 435, ал.3 от ГПК, за обжалване на постановлението за възлагане на имота.

         Предвид гореизложеното, настоящия състав на Сливенски окръжен съд, следва да остави без разглеждане депозираната „жалба”, тъй като в същността си на молба за спиране на изпълнението, същата се явява недопустима.

         Мотивиран от горното, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от В.Д.Ф. и Е.Д.Ф. против постановления от 17.01.2011г. за възлагане на два недвижими имота в гр. С., представляващи сгради с идентификатори № 67338.508.14.2.2. и № 67338.508.14.2.6. по публична продан, проведена от 10.12.2011г. до 10.01.2011г., по изп.д. № 20108370400746 на ЧСИ П.Г., с район на действие СлОС.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 83/2011г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                   2.