ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

22.03.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и двадесет и втори  март.……………………….

през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                              Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  95 описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на Р.Г.И., Г.П. И. и М.П. Й., чрез пълномощника им адв. С.Б. против Разпореждане от 12.01.2011г. по гр.д.№ 4729/2008г. по описа на Районен съд –Сливен.  В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно, тъй като съобщението за изправяне на недостатъка било получено от нея като пълномощник на 23.12.2010 год. Тъй като доверителите й не можели да намерят наведнъж толкова много пари им изготвила молбата за внасяне на копие от превода и им дала указание ,че срока за внасяне на молбата с доказателството изтича на 30.12.2010 год. докогато те трябва да са внесли и представили таксата . Таксата от 450 лв. била внесена на 27.12.2010 год., видно от представената с настоящата частна жалба квитанция , но не е била придружена с написаната от нея молба . Във връзка с изложеното моли да бъде отменено разпореждането , с което се прегражда пътя за по -нататъшното развитие на делото, като се даде ход на въззивната им жалба .

            Частната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по съществото си е основателна.

            Частните жалбоподатели Р.Г.И., Г.П. И. и М.П. Й. са подали въззивна жалба против постановеното решение от 17.11.2010г. по гр.д.№ 4729/2008г. на СлРС в срок. СлРС е оставил същата без движение за внасяне на дължимата д.т. в размер на по 150,40лв. по сметка на СлОС, за всеки от жалбоподателите, като е указал че следва същата да бъде внесена и представена квитанция в канцеларията на СлРС в едноседмичен срок. Съобщението е връчено на жалбоподателите на 23.12.2010г. чрез пълномощника им. След изтичане на едноседмичния срок не е била представено по делото квитанция за внесената д.т., поради което с обжалваното разпореждане от 12.01.2011г., въззивната жалба е била върната на подателите й като нередовна.

            С частната жалба е представена квитанция за внесена д.т. по сметка на СлОС  от Г.П.Г. за сумата 450 лв. от 27.12.2010г.

            С оглед изложеното може да бъде направен извод че указанието на съда е било изпълнено в срок (който изтича на 30.12.2010г.) и е била внесена дължимата д.т., макар и да не е била представена в същия срок квитанцията по делото. При липсата й, СлРС правилно е върнал въззивната жалба, но разпореждането ме следва да бъде отменено от настоящата инстанция т.к. с частната жалба е било представено нов доказателство, че нередовността на въззивната жалба е била отстранена. Според указанията на СлРС общия дължим размер на д.т. за тримата жалбоподатели е 451,20лв., а внесената сума е 450лв., но тъй като се касае за неточно изпълнение на указанията на съда и невнесената сума е незначителна то следва да бъде прието че страните са изпълнили указанието на съда и да им бъде указано да довнесат сумата от 1,20лв.

            Въззивната жалба следва да бъде върната на СлРС за администрирането й , като бъде досъбрана д.т. в размер на 1.20лв., изпратена за отговор на другата страна, след което да бъде изпратена по компетентност на СлОС.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОТМЕНЯ Разпореждане от 12.01.2011г. по гр.д.№ 4729/2008г. по описа на Районен съд –Сливен, с което е върната въззивната жалба вх.№ 26993/06.12.2010г. на Р.Г.И., Г.П. И. и М.П. Й..

Връща делото на СлРС за продължаване на производството, съобразно мотивите.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: