О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 22.02.2011 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

        ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

ПЕТЯ СВЕТИЕВА

 

 

                                                                         като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 103  по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

   Производството е образувано по частна жалба срещу разпореждане     1477/26.01.2011 г. по ч. гр. д. № 396/2011 г. на Сливенски районен съд, с което е отхвърлено изцяло заявлението на жалбоподателя за издаване на Заповед за незабавно изпълнение.

   В частната жалбата се твърди, че. Разпореждането е незаконосъобразно и неправилно.  Отказът на районния съд  да издаде Заповед за изпълнение е бил мотивиран с обстоятелството, че липсват доказателства относно факта, че вземането е станало изискуемо.  Този извод обаче е необоснован, тъй като от приложените към заявлението договори изрично е отбелязано кога се пристъпва към принудително събиране на вземане.  Поради това се иска  отмяна на разпореждането и издаване на Заповед за изпълнение за заплащане на посочените в него суми.

С атакуваното разпореждане съдът е отхвърлил заявлението за издаване на Заповед за незабавно изпълнение, като се е мотивирал с обстоятелството, че в случая не може да се установи, че вземането на банката е изискуемо. Посочено е, че от съдържанието на Договора – Анекс за превод, че крайният срок за погасяване на това задължение е 15.07.2011 г., а този срок не е настъпил. Банката не е била посочила някакви други доказателства, че кредитът на някое договорно основание е обявен за предсрочно изискуем, а от съдържанието на договора въобще не можело да се установи, че банката има право да обяви предсрочна изискуемост на вземането.

Тези изводи на районния съд са неоснователни. В анекса към Договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на „Банка ДСК” от 13.06.2008 г. в кредит за текущо потребление в чл. 14 т.1 т.А изрично е записано, че при не плащане на коя да е погасителна вноска в срок до 30 дни след падежна дата на тридесет и първия ден кредиторът може да пристъпи към принудително събиране на вземането си, като вземането се събира съобразно условията на Анекс за текущо потребление, без да се вземат предвид отстъпките, дадени при преструктурирането. В същия договор в чл. 5 е посочено, че падежната дата за издължаване на месечните вноски е 7-мо число на месеца. Установено е , че последната падежна вноска е била на 7.03.2010 г. и следователно към 08.04.2010 г. банката е могла да пристъпи към принудително събиране на вземането, което към  този момент е станало изискуемо. Поради това, като е отхвърлил на това основание заявлението за издаване на Заповед за незабавно изпълнение районният съд е постановил един незаконосъбразен акт, който следва да бъде отменен.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане №  1477 от 26.01.2011 г. по ч.гр.дело№ 396/2011г. на Сливенския районен съд, с което е отхвърлено изцяло заявление за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, подадено от ТД „Банка ДСК” ЕАД.

 

Връща делото на СлРС да издаде заповед за незабавно изпълнение за и изпълнителен лист по подаденото заявление  Вх. № 1843/25.01.2011 г. на Сливенски районен съд.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: