О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 24.02.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                               ПЕТЯ СВЕТИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Светиева въззивно частно граждански дело 113 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

   

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 278 от ГПК, във връзка с чл. 121 от ГПК.  

Обжалвано е определение от 13.01.2011 година, постановено по гражданско дело № 6411/2010 година на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по гражданско дело № 6411/2010 година по описа на Районен съд - гр. Сливен и делото е изпратено по подсъдност на Софийски районен съд.

Определението е обжалвано в законоустановения срок от ищеца по първоинстанционното дело – ТД ”Трансбус 2000” ООД. С частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на постановеното от РС - Сливен определение за прекратяване на делото и изпращането му по подсъдност на РС - гр. София и се иска същото да бъде отменено.

От ответната по жалбата страна не е депозиран отговор.

След като взе предвид направените в частната жалба оплаквания и данните по първоинстанционното дело, настоящият състав на СлОС намира за установено следното:

Първоинстанционното гражданско дело № 6411/2010 година по описа на Районен съд - гр. Сливен е образувано въз основа на искова молба, подадена от представител на ТД ”Трансбус 2000” ООД, с правно основание чл. 226, ал. 1 от Кодекса на застраховането. В срока по чл. 119, ал. 3 ГПК, ответникът с отговора е направил възражение за неподсъдност на делото пред Сливенски районен съд, като е изтъкнал и доказал, че седалището и адреса на управлението му е в гр. София.

С определение от 13.01.2011 година, постановено по гражданско дело № 6411/2010 година по описа на Сливенски районен съд, докладчика по делото, разглеждайки направеното своевременно от ответника възражение за неподсъдност, е счел същото за основателно, следствие на което е прекратил производството по делото и е изпратил същото по подсъдност на Софийски районен съд. В мотивите си съдебния състав, постановил обжалваното определение се е позовал на чл. 108, ал. 1 ГПК, съгласно който исковете срещу юридически лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище От доказателствата по делото е констатирал, че е предявен иск е срещу юридическо лице, чието седалище и адрес на управление е в гр. София, в резултат на което е приел, че местно компетентен е Софийски районен съд.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез съда постановил атакувания акт.

Разглеждайки жалбата по същество, въззивният съд я намира за основателна, а обжалваното определение за неправилно по следните съображения.

Обжалваното определение е постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 113 от ГПК. Районният съд при преценката дали делото му е местно подсъдно не е съобразил разпоредбата на чл. 113 от ГПК съгласно, която иск на потребител може да бъде предявен и по неговия настоящ или постоянен адрес. Въззивния съд намира, че именно посочената разпоредба е приложима в конкретния казус. В настоящия случай предявеният иск е иск на потребител - увреденото лице - ТД ”Трансбус 2000” ООД предявява претенциите си срещу застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност", за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, причинени в резултат на ПТП, настъпило на 30.01.2010 година по вина на водача на лек автомобил, застрахован при ответника. Ищецът - ТД ”Трансбус 2000” ООД има качеството на потребител на застрахователни услуги по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на застраховането и това е видно както от обстоятелствата, изложени в исковата молба, така и от представените като приложения към нея писмени документи.

 Разпоредбата на чл. 113 от ГПК предвижда алтернативна /изборна/ местна подсъдност, при която е допустимо местната подсъдност да бъде определена по избор на ищеца, т. е. по неговото седалище и адрес на управление на дейността. Посочвайки седалището и адреса си на управление в исковата молба – гр. Сливен, кв. „Българка” бл. 8, вх. В, ет. 2, ап. 3 /факт установен по делото чрез представено удостоверение № 20101112111156 от 12.11.2010 година на АВ/, избора от ищеца е направен. Следователно компетентен да разгледа иска на потребителя е Сливенски районен съд.

Като не е съобразил алтернативната местна подсъдност по чл. 113 от ГПК, първоинстанционния съд е постановил незаконосъобразно определение, което следва да се отмени и делото да се върне на Сливенски районен съд за разглеждане на предявения иск.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯВА определение от 13.01.2011 година, постановено по гражданско дело № 6411/2010 година по описа на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по гражданско дело № 6411/2010 година по описа на Сливенски районен съд и делото е изпратено по подсъдност на Софийски районен съд, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА гражданско дело № 6411/2010 година по описа на Сливенски районен съд за разглеждане на предявения иск.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

           

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                               2.