О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

15.03.2011 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на ……петнадесети март……… през

две хиляди и единадесета  година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове:         ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова…………..частно гражданско..дело № 126 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

Постъпила е частна жалба от И.С.С., Т.П.Н. и М.П.  М. против определение № 314/26.01.2011г. по гр.д.№ 2687/2010 по описа на СлРС.

След като се запозна с движението на производството по гр.д.№ 2687/10 на СлРС и по постъпилата частна жалба, съдът констатира следното:

С определение № 314/26.01.2011г. по гр.д.№ 2687/2010 по описа на СлРС, съдът е констатирал че ответника, на който е бил назначен особен представител на основание чл. 47 ал.6 от ГПК, е подал лично молба и е посочил адрес за призоваване, поради което е отменил свое определение от 18.10.2010г. за назначаване на одв. Р.И. за особен представител на ответника. Определението има и друга част, касаеща прекратяването на цялото производство по делото и присъждането на разноски.

Така постановеното определение е съобщено на ответника И.В.Н. чрез адв. Р.И., а не лично, на посочения от ответника адрес. След постъпването на частната жалба от ищците И.С.С., Т.П.Н. и М.П.  М., препис от същата е изплатен за отговор на ответника отново чрез адв. И., а не лично на него, на посочения адрес.

Изложените действия по движението на производството и администрирането на частната жалба са незаконосъобразни и неправилни, поради което следва настоящото производство да бъде прекратено и делото върнато на СлРС за надлежно съобщаване на постановеното определение  № 314/26.01.2011г. на ответника, както и за връчване на препис от частната жалба на ответника, след което същата отново да бъде изпратена на разпореждане на СлОС.

С оглед изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч гр.д.№ 126/2011г. по описа на СлОС.

ВРЪЩА частната жалба на И.С.С., Т.П.Н. и М.П.  М. против определение № 314/26.01.2011г.  и  гр.д.№ 2687/2010 по описа на СлРС  НА Районен съд – Сливен за администриране съобразно мотивите.

 Определението на съда не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: