О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

       гр. Сливен  29.03.2011 г.

 

       В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

Сливенският окръжен съд, гражданска колегия в закрито заседание на двадесет и девети март през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

                                                                     СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря  …………..  като разгледа докладваното ч.гр.д. № 130 по описа на СлРС за 2011 г., за да се произнесе съобрази:

Производство по реда на чл. 396, ал. 1, във вр. с чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.

С определение от 07.02.2011г. постановено по гр. д. № 5775/2010г., Сливенският районен съд е отхвърлил молбата на И.С.  К. и Ж.С.К. за допускане на обезпечение на предявеният иск против „Сливенфарма” ЕООД, представлявано от А.Н.Р., за сумата 5 480 лева, представляваща част от сумата 27 400 лева чрез налагане на запор върху вземанията, които има „Сливенфарма” ЕООД от РЗОК по сключен договор за 2010г. до претендираната сума.

Срещу определението на Сливенски районен съд в законния срок е постъпила частна жалба от И.С.  К. и Ж.С.К. с искане като незаконосъобразно определението да бъде отменено и постановено друго по същество, с което се допусне обезпечение на иска против „Сливенфарма” ЕООД, представлявано от А.Н.Р., за сумата 5 480 лева, представляваща част от сумата 27 400 лева чрез налагане на запор върху вземанията, които има „Сливенфарма” ЕООД от РЗОК по сключен договор за 2010г. до претендираната сума.

За да обоснове твърденията си, че обжалваното определение е постановено в нарушение на материалния закон, жалбоподателят посочва, че ответникът е ЮЛ – търговец по смисъла на ТЗ и в него няма участие държавата. Поискано е обезпечение чрез налагане на запор на вземане на търговеца, който не е държавно учреждение или лечебно заведение по смисъла на чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения. Посочва се още, че НЗОК е юридическо лице на публичното право със самостоятелен бюджет, който е отделен от бюджета на държавата.

Препис от частната жалба е връчена на „Сливенфарма” ЕООД, което в срока по чл. 396, ал. 2 от ГПК е изразила становище. В същото се навеждат доводи за законосъобразност на атакувания съдебен акт, постановен при правилното приложение на чл. 393, ал.2 от ГПК.

Сливенския окръжен съд, като прецени доказателствата по делото, обсъди доводите на жалбоподателя и ответното по молбата лице, провери правилността на обжалваното определение, намери за установено следното:

Частната жалба е подадена в законния срок, от надлежна страна, която има правен интерес от обжалване на съдебния акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения :

В конкретния случай не са налице условията на чл. 393, ал.1 от ГПК, тъй като се касае за иск, оценим в пари, който обаче не е насочен срещу държавата, държавните учреждения, общините или лечебните заведения по смисъла на чл. 5, ал.1 от Закона за лечебните заведения.

Разпоредбата на чл. 393, ал. 2 от ГПК, на която се е позовал първоинстанционният съд, за да отхвърли молбата за обезпечение, следва да се тълкува във връзка с разпоредбата на чл. 520, ал. 1 от ГПК, която предвижда, че "не се допуска изпълнение върху средствата по банковите сметки на общините и другите бюджетно субсидирани заведения, постъпили като субсидия от републиканския бюджет". От тази разпоредба, се налагал изводът, че не е налице пречка да се допусне обезпечение на предявеният иск чрез налагане на запор върху средствата по банковата сметка на търговеца – ответник, представляващи вземания/месечни възнаграждения/ от РЗОК - Сливен, тъй като същите не представляват субсидия от Републиканския бюджет. Налице е обезпечителна нужда и неправилно първоинстанционният съд е приел, че исканата обезпечителна мярка е недопустима.

Обжалваното определение е незаконосъобразно, поради което следва да се отмени, като въззивния съд се произнесе по същество на искането и допусне исканото обезпечение.

Водим от горното, Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение от 07.02.2011г. постановено по гр.д. № 5775 по описа за 2010г. на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА :

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на предявеният иск от И.С.  К. с ЕГН ********** и Ж.С.К. с ЕГН ********** *** **** против „СЛИВЕНФАРМА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. В., ж.к. „М.”, бул.”Р.”, сграда на медицински център „Младост”, представлявано от А.Н.Р., за сумата от 5 480 лева, представляваща част от сумата 27 400 лева, дължима като обезщетение за едноличното ползване на съсобствен имот в гр. Сливен, бул.”Ц. О.” № *чрез налагане на ЗАПОР върху средствата на търговеца – ответник „Сливенфарма” ЕООД, представляващи вземания от РЗОК - Сливен по сключен договор за 2010г. до размера на претендираната сума.

Да се ИЗДАДЕ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД !

Определението не подлежи на обжалване !

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ :