О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 15.03.2011 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                         АТАНАС СЛАВОВ

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 132 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод частна жалба срещу разпореждане от 03.02.2011 г., постановено по ч.гр.д. № 4294/2009 г. на Сливенски районен съд, с което  е отказано издаването на изпълнителен лист  за направени разноски – адвокатски хонорар в размер на 580 лв. въз основа на заповед за изпълнение издадена по делото.

В частната жалба се твърди, че съдът неправилно и незаконосъобразно е приел, че в установителният диспозитив на решението, постановено по гр. д. № 5109/2010 г. на Сливенския районен съд, не е било установено такова вземане. Решението на съда е установително за вземането по заповедта за изпълнение.  В дадената му от ГПК възможност длъжникът не е обжалвал заповедта за изпълнение в частта за направените разноски, поради което съдът е бил длъжен да издаде  изпълнителен лист. Поради това се иска да се приеме, че са налице предпоставките за издаване на изпълнителен лист, да се отмени разпореждането и да бъде постановено издаването на изпълнителен лист за направените разноски – адвокатски хонорар в размер на 580 лв.

С атакуваното разпореждане съдът, по повод на постъпила молба за издаване на изпълнителен лист с оглед направени разноски по заповедно производство, а именно адвокатски хонорар в размер на 580 лв., е  отказал издаването му въз основа на заповедта за изпълнение. Съдът се е мотивирал, че в установителния диспозитив на решението по гр. д. № 5109/2010 г. няма установено такова вземане и там съдът е присъдил разноски в общ размер на 1820 лв. Производството по гр. д. № 5109/2010 г. на СлРС  се е развило по повод на подадена от жалбоподателя в настоящото производство искова молба от 26.11.2009 г. като в самата искова молба е било направено искане длъжникът да бъде осъден да заплати адвокатски хонорар за производството по издаване на заповед за изпълнение.  С решение № 251/30.04.2010 г. по гр. д. № 5109/2010 г. е било признато за установено по отношение на жалбоподателя - „Деспред” АД, че ЕТ „Успех –Д.К.” дължи сумата от 16 505 лв. както и направените по делото разноски в размер на 1820.20 лв.  С решение от 24.09.2010 г. по същото дело е допълнено съдебно решение № 251/30.04.2010 г. по гр. д. № 5109/2010 г. като е променен диспозитива и на практика длъжникът е бил осъден да заплати направени разноски в общ размер на 1820.20 лв.

Въз основа на тези безспорни констатации жалбата се явява неоснователна.  Обосновано и законосъобразно районният съд е констатирал, че  в решението , с което се признава за установено вземането, въпреки изрично направено искане, не е била присъдена претендираната сума за адвокатско възнаграждение. Присъдените разноски в размер на 1820.20 лв. следва да се приеме, че включват и направените разноски по заповедното производство. В случая  жалбоподателят е следвало по друг процесуален ред по гр. д. № 5109/2010 г. да поиска присъждане на претендираните от него разноски, а не  да ги иска по делото образувано по повод заявлението за издаване на заповед за изпълнение. В този смисъл атакуваното разпореждане е законосъобразно, обосновано и правилно, а подадената срещу него частна жалба е неоснователна.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на  подадена от адв. Ж.Ж. от САК  в качеството му на пълномощник на „Деспред”АД, ЕИК 121018593 , гр. С., ул. „В.” № *срещу разпореждане от 03.02.2011 г. по ч.гр. д. № 4294/2009 г. на Сливенски районен съд, с което е отказано издаването на изпълнителен лист за направени разноски,като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: