О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 17.03.2011 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                         ПЕТЯ СВЕТИЕВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 141  по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Постъпила е частна жалба от длъжниците по изп. д. № 20108360400104 на частен съдебен изпълнител Н.Г. против разпореждане на ЧСИ от 18.02.2011 г., с което е отказано да бъде предложен на публична продан ипотекиран имот като четири самостоятелни обекта.  В частната жалба се твърди, че действията на съдебния изпълнител са незаконосъобразни. Мотивите на разпореждането са необосновани и изложения отказ е неправилен, в противоречие със законовите норми. Твърди се, че кредиторът е поискал да бъде осъществено изпълнение върху имота  в неговата цялост, но искането на длъжниците е изпълнението да се проведе върху четири отделни имота, което е възможно с оглед разпоредбата на чл. 443  от ГПК. Това искане на длъжника не е ограничено по време и не е в зависимост от действията, които до момента е предприел ЧСИ. Нямало пречка да бъдат извършени нови описи и оценка на четирите обекта. В случая действията, които длъжниците искат да бъдат извършени са както в техен интерес така и в интерес на взискателя, тъй като е много по-вероятно да бъдат извършени публични продажби.

Постъпило е и становище от частния съдебен изпълнител, в което се твърди, че подадената частна жалба на първо място е недопустима, а по същество е и неоснователна. Сочи се, че в чл. 435 от ГПК изрично са изброени подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител от страна на длъжника, а обжалването на разпореждането не е сред тези действия. Сочи се още, че жалбата е и неоснователна с оглед неустановения статут на преобразуването на ипотекирания имот в четири отделни обекта и освен това  ипотеката е неделима и всяка част от ипотекирания имот обезпечава цялото задължение, а от своя страна целият ипотекиран имот обезпечава всяка част от задължението.  Ипотеката е неделима и в смисъл, че не се намалява с намаляване на вземането. В случая тя е била учредена върху самостоятелен обект в неговата цялост със самостоятелно правно съществуване към момента. Взискателят по делото е поискал изпълнение върху недвижимия имот в неговата цялост.

Съдът след като се запозна с жалбата я намира за недопустима.

Длъжникът в изпълнителното производство е ограничен в кръга на действията, които може да обжалва.  Съгласно разпоредбата на  чл. 435 ал. 2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, както и отнемането на движима вещ или пък отстраняването му от имот, поради това че не е уведомен надлежно за изпълнението. На последно място длъжникът може да обжалва и постановлението за разноските. Изчерпателно изброените възможности за обжалване от страна на длъжника на действията на съдебния изпълнител  водят до извода, че разпореждането на частния съдебен изпълнител, с което се отказва да бъде предложен на публична продан имота не като един цял обект, а като четири самостоятелни обекта, не е в кръга на тези действия, които подлежат на обжалване. Поради това  подадената частна жалба се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

      ОСТАВЯ без разглеждане като  недопустима частната жалба подадена от Т.Д.Н. и Д.Т.Н. против разпореждане от 18.02.2011 г.  по изп. д.№ 20108360400104 на частен съдебен изпълнител Н.Г., с което е отказано да бъде предложена на публична продан ипотекиран имот не в неговата цялост, а като четири самостоятелни обекта.

      Определението  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред БАС

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: