О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 21.03.2011 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА ЧЛЕНОВЕ:                                                                   МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

                                                                                            АТАНАС СЛАВОВ

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 145 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение за прекратяване на исково производство и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че определението е незаконосъобразно и неправилно, поради което моли въззивния съд да го отмени и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответната  по частната жалба страна не е подала писмен отговор в законовия срок.

Въззивният съд намира, че частната жалба е подадена в срок от процесуално легитимиран субект имащ интерес от обжалването, поради което е допустима, но по същество е неоснователна, с оглед което не следва да бъде уважена.

Частният жалбоподател е предявил установителен иск за недължимост на парична сума против “ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ-Сливен. Ответникът с отговора си е направил възражение, че не притежава пасивна легитимация да отговаря по този иск, тъй като сумите, за чиято дължимост или недължимост е спора, са претендирани от ЕВН “България Електроснабдяване” АД, което е и доставчика на електрическата енергия в дома на ищеца. Самият жалбоподател бил лицето, което разпределя, а не доставя енергия и по отношение на него ищецът няма правен интерес от предявяването на установителния иск.

СлРС е приел възражението за основателно и с определение, държано в з.з. от 10.02.2011г. е прекратил производството като недопустимо.

Това определение е предмет на настоящата частна жалба от ищеца, който заявява, че правният му интерес да предяви иска против този ответник  произтичал от съществуването на договорни отношения с това дружество – Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната му мрежа.

Въззивният съд счита аргументите на частния жалбоподател за неоснователни. Напълно споделя мотивите на СлРС, с които е прекратил производството.

Искът е установителен и предметът му е признаване недължимост на сума, представляваща стойност на доставена електрическа енергия, а не, както се твърди в частната жалба “законосъобразността на коригирането на сметката за електрическа енергия”.  Снабдяването на ищеца с електрическа енергия се осъществява от друг търговец – “ЕВН България Електроснабдяване” АД, София и той е този, който продава енергията и претендира заплащане на цената й. След като искът е установителен, правният интерес от предявяването му е задължителна процесуална предпоставка за неговата допустимост. От своя страна той се обуславя от материалното правоотношение, което, спрямо активната и пасивна легитимация означава, че само страните по него могат да бъдат и страни в процеса. Тъй като се касае за съществуването на вземане, то пасивно легитимиран е този субект, който твърди или отрича правото, което ищецът от своя страна оспорва или заявява – за него не съществува правен интерес искът му да бъде уважен против лице, което не е изразявало извънсъдебно отношение към този факт.

Ето защо, в случая, предявеният иск против избрания ответникне би бил неоснователен, а е изначално недопустим.

Поради това обжалваното определение следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 452 от 10.02.2011г. по гр.д. № 6655/10г. на СлРС прекратяване на производството по делото като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Определението  не подлежи на касационно обжалване обжалване, поради цена на обжалваемия интерес под 5 000 лв..

 

                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: