ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

08.04.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на осми април.……………………….

през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                              Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  156 описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на ТД „Италиана” ЕООД с. Ч., обл. П. против определение от 20.01.2011г. по гр.д.№ 5229/2009г. по описа на Районен съд –Сливен.  В жалбата се твърди, че определение от 20.10.2011 г., с което се отхвърля молбата за отмяна на наложената с протоколно определение от 15.12.2010 г. по гр. д. 5229/2009 г. глоба по чл. 92а от ГПК е неправилно. Счита за неоснователен и неправилен извода на съда, че „Италиана" ЕООД с поведението си е станало причина за отлагане на делото и поддържа всички изложени в молбата за отмяна на глобата аргументи в тази насока. Действително, поради финансови затруднения, дружеството не успяло да внесе депозита за извършване на исканата съдебно-счетоводна експертиза, нито в определения 3-дневен срок, нито дори до датата на насроченото съдебно заседание, но в същото това следващо съдебно заседание своевременно е направено оттегляне на това доказателствено искане. Относно уточнението, направено от съда в обжалваното определение, че искането е оттеглено, едва след като им е наложена глобата, счита, че практически не е имал възможност да оттегли искането преди това. Твърди че допуснатото процесуално нарушение - невнасянето на депозита, не води неизбежно до отлагане на делото. Счита че отлагането на делото не е в пряка причинна връзка с виновното му  поведение, напротив в същото съдебно заседание е изразил готовност да се даде ход по същество, при събраните доказателства. С оглед на гореизложеното, моли да се отмени наложената по чл. 92а от ГПК с протоколно определение от 15.12.2010 г. глоба в размер на 300 лв. В противен случай, евентуално, моли да бъде намален размера й до законоустановения минимум.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по съществото си е частично основателна.

            Ищецът „Италиана” ЕООД е поискал в открито с.з. на 03.11.2010г. назначаването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставени от него въпроси. СлРС, след като е констатирал че искането е допустимо и доказателството е относимо е назначил експертиза, която да отговори на въпросите поставени от ищеца, като е определил размер на депозита и срок в който същия да бъде внесен.  В дадения от съда срок и до датата на следващото с.з.- 15.12.2010г.,  определеният депозит не е бил внесен от страната. Съдът след като е констатирал това в откритото с.з. на 15.12.2010г. е наложил на ищеца глоба в размер на 300лв. на основание чл. 92а от ГПК, тъй като ищеца с поведението си неоснователно е причинил отлагане на делото. Ищецът е оттеглил искането си за назначаване на експертиза.

            С молба от 23.12.2010г., ищецът е поискал да бъде отменена наложената глоба, като е посочил че има финансови затруднения и тъй като с действията се не е причинил неоснователно отлагане на делото, тъй като е оттеглил искането си за  назначаване на експертиза.

            С атакуваното определение от  20.01.2011г., СлРС е отхвърлил молбата за отмяна на наложената санкция, като е приел че изложените в молбата причини не са уважителни.

            Настоящата инстанция намира че СлРС е преценил законосъобразно че са налице условията на чл. 92а от ГПК за налагане на глоба на ищеца. Същият е поискал събирането на доказателството и съдът го е допуснал. Ако не е разполагал с необходимите финансови средства за заплащане на депозита, ищецът е следвало да сигнализира веднага съда (в срока за внасяне на депозита) че се отказва от събирането на това доказателство, за да бъде изготвена назначената експертиза по въпросите на ответната страна или да поиска удължаване на срока за внасяне на депозита, ако затрудненията му са временни. Обстоятелството че в следващото с.з. се е отказал от събирането на това доказателство не е предотвратило неоснователното отлагане на делото, тъй като не е била изготвена експертизата по въпросите поставени от ответника.

            С оглед конкретните обстоятелства, обаче, настоящата инстанция намира че следва да измени размера на наложената глоба, като я намали до минималния размер по чл. 91 ал.2 от ГПК – 100лв.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОТМЕНЯ Определение от открито с.з. на 15.12.2010г. по гр.д.№ 5229/2009г. по описа на Районен съд –Сливен, с което е наложена глоба на ищеца „Италиана” ЕООД с. Ч., общ. Садово, обл. П. над размера от 100 лв.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частната жалба в останалата й част.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: