О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 12.09.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на дванадесети септември през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното гр.д. № 158 по описа на СлОС за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по предявена искова молба от ЗК „ЛЕВ ИНС” АД – София против Р.И.Р., в качеството му на наследник на И.Р. Р., с правно осн. чл. 274, ал.1 от КЗ и цена на иска 90 000 лева.

В исковата молба се твърди, че ищецът е сключил на 24.08.2008г. с починалия И.Р. Р. – собственик на лек автомобил марка „Форксваген”, модел „Пасат” с ДК № СН 2123 ВВ, Договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, обективиран в полица № 22308419504, с период на валидност от 25.04.2008г. до 24.04.2009г. Сочи се, че на 07.07.2008г. водачът И.Р. Р. при управление на посоченото МПС, като нарушил правилата за движение по пътищата и след употреба на алкохол, е предизвикал пътно – транспортно произшествие, в резултат на което е причинил по непредпазливост смъртта на В.К.Т., Д. Щ.Щ., А. С. К. и своята собствена. Вината на починалия водач, наследникът на който е ответник в това производство, била установена с Постановление за прекратяване на наказателно производство от 25.08.2009г. на ОП – Сливен. На увредените лица, наследници на починалите при възникналото ПТП, било изплатено от ищеца обезщетение за претърпените от тях вреди общо в размер на 90 000 лева. Така, за ищеца било възникнало регресното право да получи от наследника на починалия застрахован сумата на платеното обезщетение.

Исковата молба е връчена редовно на ответника, който в указания от съда едномесечен срок е депозирал отговор. В същия се сочи, че към настоящия момент ответника Р.И.Р. няма качеството на наследник на починалия си син И.Р. Р. поради  надлежно вписване на направения от него отказ от наследство. Сочи се още, че с молба по чл.52 и по чл. 49, ал.1 от Закона за наследството е заявен отказ от наследството на починалия наследодател И.Р. Р., който отказ е вписан под № 6/05.08.2011г. от Районния съдия при Котленски районен съд. За направения отказ и последвалото вписване е издадено удостоверение по ЧГР № 357/2011г. по описа на съда, което представят. С оглед на това се твърди, че ответникът Р. няма качеството на надлежна страна в образуваното производство и се иска прекратяване на същото. Алтернативно са изложени и доводи по неоснователността на исковата претенция.

След анализ на изложеното в исковата молба, отговора към нея и представените от страните писмени доказателства, съдът констатира следното :

Ответникът Р. И. Р. е баща на починалия И.Р. Р. - страна по сключения на 24.08.2008г. Договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, /полица № 22308419504 с период на валидност от 25.04.2008г. до 24.04.2009г./ за лек автомобил марка „Форксваген”, модел „Пасат” с ДК № СН 2123 ВВ. При управление на посоченото МПС от починалия И.Р. Р. е предизвикано на 07.07.2008г. пътно – транспортно произшествие в резултат на което е причинена смъртта както на водача, така и на В.К.Т., Д.Щ.Щ., А. С. К.. На увредените лица – наследници на починалите, е изплатено от ЗК „ЛЕВ ИНС” АД – София обезщетение за претърпените вреди в общ размер на 90 000 лева.

Към момента е предявен от Засрахователя „ЛЕВ ИНС” АД регресен иск за възстановяване на изплатената като обезщетение сума. Искът е насочен към наследникът на починалия водач, а именно неговия баща Р.И.Р.. Същия е конституиран като надлежна ответна страна в производството.

Съгласно чл.235, ал.3 от ГПК съдът е длъжен да вземе предвид всички факти, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право, а именно : налице е валидно заявен от Р.И.Р. и вписан отказ от наследство под № 6/05.08.2011г. от Районния съдия при Котленски районен съд. За направения отказ и последвалото вписване е издадено удостоверение по ЧГР № 357/2011г. по описа на РС - Котел, което е представено по делото. Поради това съдът намира, че ответникът Р.И.Р. не е надлежна страна в производството, тъй като същия е загубил качеството на „наследник”, респ. не е носител на активите и пасивите на наследствената маса. За надлежността на страните в производството съдът е длъжен да следи служебно, тъй като това е една от активните процесуални предпоставки за водене на допустим исков процес. Констатирайки липса на надлежност на страните и то от такъв характер, съдът следва да прекрати производството поради недопустимост. Предявеният иск се явява недопустим, тъй като е насочен към лице за което се изисква да бъде носител на качеството „наследник” и в това качество да понесе регресната отговорност за възстановяване на сумата по изплатеното обезщетение. Липсата на качеството на „наследник” за ответника, така както са посочени страните в исковата молба, обективира и липсата на допустимост на иска.

Мотивиран от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 158/2011г. по описа на СлОС.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред БАпС.

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :