ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 25.05.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май през две хиляди и единадесета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА,

АТАНАС СЛАВОВ,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д. № 164 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по частна жалба на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК

В частната жалба, подадена от адв. Ел. П. като пълномощник на И.И.Г. и Н.П.С. се твърди, че е незаконосъобразно и неправилно определение от 08.02.2011г. на РС – Сливен, с което е прекратено производството по гр.д. № 6608/10г. по описа на същия съд. Като неправилни са посочени изводите, че грешката в имената на наследодателя – посочени в исковата молба не е явна фактическа грешка, че иска е насочен срещу дружество за което не е представено  удостоверение за актуално състояние и, че е недопустимо присъединяването по делото на заинтересовани страни. Изложени са подробни доводи за това, че няма указания за уточняване на ответника и представеното УАС за „ЕВН България Електроснабдяване – Пловдив” АД се отнася именно за посочения ответник; че действително е налице разминаване в имената на наследодателя, но от представените удостоверения и други писмени доказателства е видно, че имената се отнасят за едно и също лице; че е неоснователно конституирането на Н.С. като страна в производството, т.к. видно от представените писмени доказателства, той е собственик на имота и неправилно съдът е приел, че същият не може да бъде ищец в производството, т.к. в исковата молба като основание за недължимост на сумите е посочено оспорването на протокол 29799/20.09.2010г. относно задължението за плащане на една и съща сума.

Допълнително е подадена частна жалба само от адв. Ел. П. в качеството й на пълномощник само на Н.С. срещу определението от 09.02.2011г. за прекратяване на същото производство. В тази частна жалба с изключение на доводите относно наличието на фактическа грешка в имената на наследодателя на И.Г., са изложени същите доводи за неправилност и незаконосъобразност както в частната жалба против определението от 08.02.2010г. за прекратяване на производството по гр.д. № 6608/10г. на РС - Сливен

Насрещната страна – ответник по предявените искове, не е представила отговор по частната жалба.

Частната жалба, подадена от адв. Ел. П. като пълномощник както на И.Г., така и на Н.С. против определението от 08.02.2011г. е допустима

Формата за извършване на процесуалните действие пред съда извън съдебно заседание, установена в разпоредбата на чл. 100 от ГПК, е писмена, като в закона не поставя изискване за обективиране в брой и разделност на хартиения носител според броя на лицата, от името на които се извършва процесуалното действие. Извън това общо изискване на писмено извършените процесуални действия, преценката за редовност по чл. 262, ал. 1 от ГПК, която следва да извърши първоинстанционния съд, чрез който е подадена общо от двете страни частната жалба, е обусловена от спазването на формалните изисквания на чл. 259, ал. 2 – 4, чл. 260 и чл. 261 във вр. с чл. 275, ал. 2 от ГПК. Нередовност в посочения смисъл е била на лице съгласно чл. 261, т. 2 от ГПК относно липсата на пълномощно за адв. Ел. П. от името на И.Г. ***/10г. на няколко пъти – молба от 30.11.2010г., от 06.12.2010г., от 17.12.2010г. и пр., районният съд е приел за редовно извършени писмени процесуални действия от адв. П., като пълномощник на И.Г.). Съобразно мотивите към разпореждането на първоинстанционния съд, с което е констатирано, че така подадената частна жалба е нередовна, въпреки липсата на каквито и да било указания за отстраняване на нередовностите, адв. Ел. П. е представила пълномощно и от името на И.Г.. Съгласно чл. 101, ал. 2 от ГПКС поправеното процесуално действие се счита за редовно от момента на извършването му, поради което частната жалба против определението за прекратяване от 08.02.2011г. следва да се счита подадена от името на И.Г. и Н.С..

Същевременно и отделно от частната жалба подадена от името на И.Г. и Н.С., с настоящото определение следва да бъде разгледана отделно и частната жалба  на Н.С. против определението за прекратяване от 09.02.2011г.

И двете частни жалби отговарят на формалните изисквания за съдържание, приложения и срок, като съдът намира, че е налице и изискването за наличие на правен интерес и за двамата податели на частни жалби против определенията от 08.02.2011г. и от 09.02.2011г., като преграждащи пътя за развитие на делото.

Във връзка и с двете определения, фактическите констатации са следните.

Производството по гр.д. № 6608/10г. по описа на РС – Сливен е образувано по исковата молба на И.И.Г. против „ЕВН „Електроснабдяване – Пловдив” АД (уточнено наименование на юридическото лице – ответник в молбата от 30.11.2010г., с която е предявен отрицателен установителен иск относно задължение на ищцата в размер на 429,23 лв. – цена на консумирана и неплатена ел. енергия за имот, находящ се в гр. Сливен, кв. Република, 32 А 1.

В обстоятелствената част на молбата, наред с други обстоятелства и съображения, ищцата е посочила, че ответникът претендира заплащане на сумата от нея като наследник на И. Т., който е починал през 2003г., а имотът съгласно н.а. № 15, . І, рег. № 466, д. № 14 от 2008г. е собственост на Н.П.С..

На 30.11.2010г. адв. Ел. П., като пълномощник на И.Г. е подала молба, в която прави и искане за привличането на Н.П.С. като трето-лице помагач на основание „…чл. 281 от ГПК” (вероятно имайки предвид чл. 218 от ГПК и е поискала издаването на съдебно удостоверение, въз основа на което са снабди с друго за наследниците на И. Йор Т., б.ж. на с. Яржеловци, обл. Перник, поч. на 18.11.2003г.

Без да се произнесе по искането за привличане на Н.П.С. като трето лице – помагач, с разпореждане от 14.12.2010г. първоинстанционният съд е дал ход на исковата молба с указания за подаване на отговор в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК и със съдържанието по чл. 131, ал. 2 от  ГПК.

Междувременно ищцата е продължила да извърша процесуални действия във връзка с отстраняване несъответствието в имената на своя наследодател, като на 04.01.2011г. адв. Ел. П. като пълномощник на И.Г. е представила удостоверение за наследници, от което е видно, че тя е законен наследник на и.й.т., б.ж. на гр. Перник, с постоянен адрес в гр. Сливен, поч. на 18.11.2003г. Във връзка с разминаването в имената, съдът стигнал до извод, че е налице противоречие, изразяващо се в твърдението, че ищцата е наследник на различни лица. Указал да се отстрани тази нередовност, без да даде ясни и точни указания, като на 26.01.2011г. адв. П. е подала молба, в която твърди, че се касае за грешка, произтичаща от различно посочените имена в удостоверението за наследници и по партидата на ЕВН, като изрично е заявила, че това са имена на едно и също лице. Наред с това е представила и УАПС на ответника въпреки, че съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР е достатъчно да посочи само ЕИК на юридическото лице

Н.П.С. от своя страна подал молба на 20.12.2010г., с която иска присъединяването му към делото в качеството на „заинтересована страна”. В самата молба излага обстоятелства във връзка с материалното правоотношение. В свое определение № 1273/20.01.2011г. съдът констатирал, че искането  относно процесуалното качество, в което Н.П. С. желае да участва в производството е „неприцизно” формулираното и в мотивите си е направил предположение, че Н. П. С. желае да участва в делото наред с първоначалния ищец Ир. Ис. Г.. Констатирал нередовности по чл. 128, т. 2 и т. 3 от ГПК и дал указания за отстраняването им.

При горните обстоятелства на 08.02.2011г. съдът прекратил производството по гр.д. № 6608/10г. на РС като недопустимо. В мотивите изложил съображения, че процесуалният закона „не борави” с понятието „явна фактическа грешка в исковата молба” и е направил извод, че ищцата иска в допълнителни молби по делото да участват и други наследници на И.Й.Т., а не Тошев, което е недопустимо. По отношение на ответника съдът приел, че не съществува дружеството посочено в исковата молба и не е приел, че исковете са насочени против дружеството, за което е представено УАС.

С друго определение от 09.02.2011г. в мотивите си съдът след като констатирал, че Н. П. С. е отстранил констатираните нередовности като е изпълнил дадените указания, все пак е приел, че е недопустимо присъединяването му по делото като „заинтересована страна”.

Въз основа на гореизложеното съдът намира, че обжалваните определения следва да бъдат отменени.

Относно определението от 08.02.2011г.

С това определение е нарушен основен принцип, установен в нормата на чл. 129, ал. 5 от ГПК, а именно, че исковата молба се счита редовна от подаването й.

Въпросът относно различията в имената на наследодателя, на чието име се води партидата касае е следвало да бъде изяснен в хода на съдебното следствие, в отговор на предявения иск относно това, дали ищцата дължи сумите за ползвано и неплатено електричество – посочени в приложената към исковата молба фактура. Действително е налице неприцизно посочване в наименованието на ответника, но във връзка с това ищцата чрез подаденото УАС е посочила ЕИК на дружеството, срещу което насочва предявените искове и съобразно чл. 23, ал. 4 от ЗТР за съда е възможно установяването на точната индивидуализация на ответника.

Нещо повече. Още с определението си от 14.12.2010г. съдът, приемайки исковата молба за редовна е разпоредил връчването на препис от исковата молба на ответника, а от дружеството, за което ищцата е представила УАПС е подаден отговор, в който не се съдържа възражение за липса на пасивна процесуална и материалноправна легитимация.

Относно определението от 09.02.2011.

Същото определение следва да се счита недопустимо, т.к. с определението си от 08.02.2010г. съдът, въпреки липсата на мотиви относно молбата на Н.П. С. вече е прекратил производството по гр.д. № 6608/10г. на РС – Сливен, без да е направил разграничение в процесуалните отношения с И.Г. и Н.С..

Независимо от това във връзка с молбите за участие на Н. П. С. в производството съдът следва да отбележи следното.

Участието на това лице в производството е поискано веднъж от ищцата – в качеството на трето лице помагач, при наличието на всички предпоставки за това с оглед заетата от нея теза по обстоятелствата в исковата молба. Срокът, в който може да бъде направено това искане е определен в разпоредбата на чл. 219, ал.1 от ГПК – първото по делото с.з., до който момент в съответствие със задълженията си по чл. 101 от ГПК съдът е следвало да укаже отстраняването на евентуални нередовности на това процесуално действие на ищцата.

Освен това същото лице Н. П. С. е поискал да участва в делото, заявявайки собствен интерес и самостоятелни искания във връзка със спорното право за дължимостта на сумите за ползвана и неплатена електрическа енергия. Качеството, в което това лице би могло да участва по делото съдът е следвало да определи автономно съобразно предпоставките на чл. 218 или чл. 225 от ГПК като не е обвързан от квалификациите дадени от страната. При неяснота – свързана с ненадлежното упражняване на процесуални права съдът също е следвало да процедура по чл. 101 от ГПК. Въпреки изпълнените указания обаче, без да си изясни какво е искането на Н. П. С., съдът незаконосъобразно и неправилно е приел, че е обвързан от дадената от страната квалификация и прекратил делото.

Обобщените на правните изводи, налага отмяната и на двете определения, като делото следва да се върне на първоинстанционния съд, който по реда на чл. 129 от ГПК в случай на преценка за нередовност на исковата молба да даде ясни и точни указания за отстраняването им, като следва да разграничи изискванията за редовност на исковата молба от материалните предпоставки, подлежащи на изясняване в хода на делото. Следва също така да бъдат дадени указания за изясняване на исканият на Н. П. С. с оглед правилното му конституиране по делото на основание чл. 219, чл. 291 или чл. 225 от ГПК.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 459/08.02.2011г. по гр.д. № 6608/10г. на РС- гр. Сливен, с което производството по делото е прекратено изцяло, както и определение № 462/09.02.2011г., с което производството по същото дело е прекратено отново в частта относно „заявените от Н.П.С. искове с молба вх. № 28588/20.12.2010 и

ВРЪЩА делото за продължаване на процесуалните действия съобразно мотивите на определението.

 

Определението не подлежи на обжалване!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

2.