О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 12.04.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на дванадесети април през две хиляди и единадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 171 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на чл. 278 във вр. с чл. 279 от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от Г.П. срещу разпореждане от 23.02.2011г., с което е върната подадената въззивна жалба вх. № 3751/17.02.2011г. срещу решение № 64/04.02.2011г. на РС – Сливен постановено по гр.д. № 2005/2008г.

         В жалбата са изложени подробни възражения относно предявения на страните проект на разделителен протокол на допуснатите до делба с решение № 1045/28.11.2008г. недвижими имоти – ниви и лозя.

         Жалбата е правилно администрирана от РС – Сливен, като препис от нея е връчен на другите страни. В указания от съда срок отговор по нея не е представен.

         След анализ на изложеното в жалбата и приложените по делото доказателства, съдът констатира следното :

         С решение № 1045/28.11.2008г. постановено по гр.д. № 2005/2008г. по описа на РС – Сливен е допусната съдебна делба между страните – съделители по отношение на недвижимите имоти, предмет на делбата – ниви и лозя.

         В следваща фаза по извършване на делбата е постановено решение № 64/04.02.2011г. с което е прявен на страните проект на разделителен протокол на недвижимите имоти, с обособени дялове и суми за уравнение на дяловете. С това решение е насрочено и о.с.з. на 15.03.2011г. за изслушване възраженията на страните. Против цитираното решение е депозирана въззивна жалба от съделителя Г.П.. С разпореждане от 23.02.2011г. първоинстанционния съд е върнал на жалбоподателя Г.П. депозираната въззивна жалба, като в мотивите на акта е посочил, че същата е преждевременно подадена и недопустима.

         Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

         Настоящия въззивен състав счита, че първоинстанционния съд правилно и законосъобразно е преценил депозираната въззивна жалба като преждевременно подадена. Съдебното решение, което се атакува с въззивната жалба не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол. С това решение на страните се предявява проект на разделителен протокол на допуснатите до делба недвижими имоти, като след запознаване със същия страните са призовани за изслушване на възраженията им в о.с.з.

         След като изслуша възраженията на страните, първоинстанционния съд ще обяви окончателен разделителен протокол на допуснатите до делба недвижими имоти. Това последващо решение ще подлежи на евентуално обжалване, тъй като то ще се ползва и със сила на присъдено нещо определяща конкретните дялове и съответното уравнение.

         С оглед горното атакувания съдебен акт се явява правилен и законосъобразен и като такъв следва да бъде потвърден.

         По отношение на исканията на жалбоподателя относно регистрация в БТ – Сливен, отпускане на кредит и снабдяване с нот. акт, то същите не са в компетенциите на настоящия съд.

         Мотивиран от гореизложеното, настоящия въззивен състав при Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

         ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 23.02.2011г. по гр.д. № 2005/2008г. по описа на Сливенски районен съд.

 

         Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :