ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр.Сливен, 06.06.2011 год.

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на ШЕСТИ ЮНИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                     МЛ.СЪДИЯ : СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА                    

                                       

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно гражданско дело /В/ № 173 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производство е по реда на чл.418 ал.4 в вр чл.274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от ОБЩИНА – НОВА ЗАГОРА със седалище и адрес на управление гр.Н.З. ул.”**-ти май” № * представлявана от Кмета Н.Г.Г. срещу Разпореждане № 302/19.03.2011 год. по Ч.гр.дело № 278 по описа за 2011 год. на Новозагорски районен съд, с което е ОТХВЪРЛЕНО Заявлението на община Нова Загора за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу „Т.Т.” ООД със седалище и адрес на управление гр.Н. З. ул.”Ц. О.” № ** за парично вземане от 7 128,00 лева с ДДС, представляващи главница за неплатен наем за месеците от февруари 2010 год. до декември 2010 год. вкл. 459,09 лева обезщетение за забава, ведно със законната лихва върху главницата считано от 15.03.2011 год. до окончателното й изплащане и 151,74 лева разноски по делото като НЕОСНОВАТЕЛНО.

Разпореждането с което е отхвърлено искането за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение е обявено на жалбоподателя на 22.03.2011 год. , а частната жалба против него е постъпила на 28.03.2011 год.

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима. Подадена е от надлежна страна, срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.418 ал.4 в вр 274, ал. 1, т. 2 от ГПК и е спазен преклузивният срок по чл. 275 от ГПК

За да постанови обжалвания акт първоинстанционният съд е приел в мотивите си, че приложения към заявлението документ „извлечение по счетоводни книги”, макар и да се съдържа в изрично изброените основание в чл.417 т.2 от ГПК заявителя няма право да иска принудително изпълнение на посоченото вземане по този ред тъй като по този ред, подлежат на принудително изпълнение публичните вземания на общините, а не частните такива, в качеството им на частноправни субекти. В случая поради наличие на облигационни отношения с друг частноправен субект Общините като юридически лица могат да предявят по реда на заповедното производство само при наличието на предпоставките на т.7 от чл.417 от ГПК.

Освен това първоинстанциония съд е обсъдил и представения от заявителя договор в подробно изложени седем пункта от които е достигнал до извода, че представените документи от заявителя не са редовни от външна страна.

Жалбоподателя в частната си жалба твърди, че публичните вземания на общините се осъществява по реда на ДОПК и изпълнителните основания са посочени в чл.209 от ДОПК. Законодателя в нормата на чл.417 ал.1 т.2 от ГПК е дал възможност на определени субекти между които и общината да се ползват специално предвидени документи „извлечения по сметки” като изпълнително основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и удовлетворяване принудително на притезанията си.

Моли съда да отмени обжалваното разпореждане и да разпореди издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен съобразно заявлението.

Въззивния съд като се запозна с представените по делото доказателства и прецени доводите на жалбоподателя и приема за установено следното:

Първоинстанционното производство е образувано по предявено от ОБЩИНА – Н. З. срещу „Т. Т.”      ООД със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение, въз основа на ”извлечение по сметки” за парично вземане главница в размер на 7 128 лева, обезщетение за забава 459.09 лева, ведно със законната лихва върху главницата считано от 15.03.2011 год. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 151,74 лева

Към заявлението е представена „извлечение по счетоводни сметки по Договор за наем № 241/30.05.2004 год на РИЕ от 14.03.2011 год. с Т.Т.” ООД. за претендираните суми.

По делото е представен Договор за наем № 241/30.05.2004 год на РИЕ между заявителя и Т. Т.” ООД.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Производството е по реда на чл.418 ал.4 в вр. 279 в вр. чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК.

Частната жалбата е основателна.

Разпореждането на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно.

Основния въпрос, който се поставя в случая, дали представения по делото документ представляващ „извлечение по сметки” е основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от Община Нова Загора, като лице от кръга посочено в чл.417 т.2 от ГПК касаещо частни общински вземания.

Частни общински вземания са извън тези по посочени в чл.162 ал. 2 от ДОПК, които се събират по общия предвиден в ГПК ред по силата на чл.162 ал.2 от ДОПК.

Според чл. 417 ГПК, по реда на заповедното производство могат да се претендират притезания, които се основават на изброени в закона документи.

В чл.417 т. 2 от ГПК са посочени изпълнителното основание и субектите, които могат да се възползват от заповедното производство, от една страна и от друга,  правото, което може да бъде защитено по този ред.

Публични държавни и общински вземания са тези посочени в чл. 162, ал. 2 ДОПК и няма спор, че искането на заявителя и частен жалбоподател е за издаване на заповед за изпълнение на частно общинско вземане.

Извлечението от сметка трябва да установява частно вземане на община, като законът не конкретизира източника и характера на вземането. За събиране на частни общинските вземания е необходимо да бъде издаден изпълнителен лист и документът по чл. 417, т. 2 ГПК е основание за издаване на заповед за изпълнение, а последната представлява изпълнително основание, по смисъла на чл. 404, ал. 1 ГПК за издаване на изпълнителен лист.

Създаденият със закон специален ред за установяване и събиране на публични вземания, налага извода, че по реда на чл. 417, т. 2 ГПК общините могат да събират вземания, с основание документ по граждански или търговски сделки. / Виж. Определение № 26 от 15.01.2009 г. на ВКС по ч. т. д. № 311/2008 г., I т. о., ТК, докладчик съдията М. К./.

В изложение смисъл извлечението от сметка на Община Нова Загора е основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Съгласно чл. 418 ГПК, за да постанови незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист за сумите, за които е представено извлечение от сметки, съдът е длъжен да извърши проверка дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

Тази проверка касае единствено външната редовност на документа, при която следва да бъде съобразен видът на документа и евентуално съществуващи нормативни изисквания за неговото издаване. Проверката за редовност обаче не включва преценка за истинността на самия документ, нито за валидността на извършени от други органи или лица действия във връзка с документа. Тази преценка следва да се извърши в рамките на исковото производство по реда на чл. 422 ГПК за установяване съществуването на самото вземане, в което страните са длъжни да изчерпят всички свои доводи и възражения относно спорното вземане, в т. ч. и във връзка с документа по чл. 417 ГПК.

Отнесено към настоящата хипотеза, изложеното по-горе налага извод, че първоинстанциония съд неправилно е преценявал валидността на представения от заявителя договор и същият е приет за нередовен от външна страна и следователно не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане.

По съществото на жалбата:

В представеното от заявителя „ОБЩИНА – НОВА ЗАГОРА „извлечение от счетоводни книги” от формална страна е редовен от външна страна документ и в него се съдържат данни за ликвидността и изискуемостта на заявеното от него вземане.

Удостоверителния обхват на извлеченията от счетоводните книги трябва да се изведе от две основания в кумулативна връзка за издаване заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, а това са наличието на редовен от външна страна документ по смисъла на чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК и да удостоверява подлежащо на изпълнение вземане (чл. 418, ал. 2 ГПК).

Представеното извлечение от счетоводните книги в случая съдържат и данни, че длъжникът е изпаднал в забава при Договор за наем № 241/30.05.2007 год на РИЕ . Съгласно чл.3 ал.2 от Договор месечния наем се заплаща ежемесечно до 25-то число на месеца.

При наличието на тези данни може да се направи обоснован извод, че се  сбъднало условието изискуемост на задължението.

В представеното „извлечение от счетоводни книги” се съдържат данни за договора От изложеното може се приеме, че в извлечението от  счетоводни книги /от така изложеното/ се съдържат всички от формална страна данни за да представлява документ по смисъла на чл.418 т.2 от ГПК.

В заключение следва да се отбележи , че представеното към заявлението на жалбоподателя „извлечение от счетоводни книги” се съдържа данни за подлежащото на изпълнение вземане, поради и тази причина разпореждането на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно като е отхвърлил заявлението.

Не са основателни изведените от първоинстанциония съд доводи за нередовността на договора, тъй като в началния тест на договора е посочено за наемодател Кмета М. Д., а договора е подписан от заместник Кмет Н. П.

ЗМСМА дава възможност на Кмета на общината да делегира права на своите заместници по сключване на договора. Това възражение е допустимо и следва да се разглежда в производството развиващо се по реда на чл.422 от ГПК, а не в настоящото. Това се отнася и по отношение на изложените аргументи от първоинстанциония съд по отношение на представителната власт на длъжника. В уводната част на представения договор изрично е посочено между които страни се сключва договора, чрез техните законни представители. Дали тези лица са притежавали към него момент представителна власт, е възражение, което съдът може да разгледа, като такова в исковото производство по реда на чл.422 от ГПК.

Настоящия съдебен състав не споделя становището изразено в първоинстанциония съд, че страните е следвало преди да пристъпят към сезиране на съда да направят постъпки за доброволно уреждане на спора с процедура по постигане на споразумение. Този извод на съда противоречи със основни принципи залегнали в законодателството ни като право на всяка страна да защити правата си по съдебен ред. Този принцип залегнал в чл.117 от Конституцията на Република България и  чл.2 от ГПК където „Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права” и това не зависи от това дали са провели разговори по доброволно уреждане на спора.

Първоинстанциония съд не се съобразил, че цената на договора се актуализира съобразно чл.3 ал.4 от самия договор съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ, Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора Наредбата е приета с Решение № 383 от 10.06.1999 г. на Общински съвет – Нова Загора, актуализирана е с Решение № 426/27.07.1999 г., Решение № 108/04.05.2000 г. и последно актуализирана с Решение № 142/24.06.2008 г. на Общинския съвет – Нова Загора. В този смисъл представения договор има отношение по установяването на основанието на съществуването на търговските отношения между страните, но не и относно претендираните суми и техния размер съобразно договорената актуализация по силата на договора и Решението на Общински съвет Нова Загора.

В заключение следва да се отбележи , че  е налице абсолютна, кумулативна предвидената в чл.418 от ГПК предпоставка за издаване на изпълнителен лист в представеното изпълнително основание, поради което неправилно и незаконосъобразно не е уважено заявление за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение.

Представеното към заявлението на жалбоподателя „извлечение от счетоводни книги” се съдържа данни за подлежащото на изпълнение вземане, поради и тази причина първоинстанционния съд неправилно и незаконосъобразно е отхвърлил заявлението.

Мотивиран така и на основание чл. 278 от ГПК въззивният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Разпореждане № 302/19.03.2011 год. на Новозагорски районен съд по ч.гр. д. № 278/2011г.

ВРЪЩА делото на Новозагорски районен съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Определението е окончателно е не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

           ЧЛЕНОВЕ: