ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр.Сливен, 06.06.2011 год.

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на ШЕСТИ ЮНИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                     МЛ.СЪДИЯ : СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА                    

                                       

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно гражданско дело /В/ № 174 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производство е по реда на чл.418 ал.4 в вр чл.274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от ОБЩИНА – Н. З. със седалище и адрес на управление гр.Н. З. ул.”****” № *, представлявана от Кмета Н.Г.Г. срещу Разпореждане № 303/19.03.2011 год. по Ч.гр.дело № 277 по описа за 2011 год. на Н. р. с., с което е ОТХВЪРЛЕНО Заявлението на община Н. З. за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу Й.М.Г. с ЕГН:********** *** за парично вземане от 4 835,44 лева, главница, 987,30 лева обезщетение за забава, и законната лихва върху главницата считано от 15.03.2011 год. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 116,45 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

Разпореждането с което е отхвърлено искането за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение е обявено на жалбоподателя на 22.03.2011 год. , а частната жалба против него е постъпила на 28.03.2011 год.

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима. Подадена е от надлежна страна, срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.418 ал.4 в вр 274, ал. 1, т. 2 от ГПК и е спазен преклузивният срок по чл. 275 от ГПК

За да постанови обжалвания акт първоинстанционният съд е приел, В мотивите си, че приложения към заявлението документ „извлечение по счетоводни книги”, макар и да се съдържа в изрично изброените основание в чл.417 т.2 от ГПК заявителя няма право да иска принудително изпълнение на посоченото вземане по този ред тъй като по този ред, подлежат на принудително изпълнение публичните вземания на общините, а не частните такива, в качеството им на частноправни субекти. В случая поради наличие на облигационни отношения с друг частноправен субект Общините като юридически лица могат да предявят по реда на заповедното производство само при наличието на предпоставките на т.7 от чл.417 от ГПК.

Жалбоподателя в частната си жалба твърди, че публичните вземания на общините се осъществява по реда на ДОПК и изпълнителните основания са посочени в чл.209 от ДОПК. Законодателя в нормата на чл.417 ал.1 т.2 от ГПК е дал възможност на определени субекти между които и общината да се ползват специално предвидени документи „извлечения по сметки” като изпълнително основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и удовлетворяване принудително на притезанията си.

Моли съда да отмени обжалваното разпореждане и да разпореди издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен съобразно заявлението.

Въззивния съд като се запозна с представените по делото доказателства и прецени доводите на жалбоподателя и приема за установено следното:

Първоинстанционното производство е образувано по предявено от О. – Н. З. срещу Й.М.Г. за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение, въз основа на ”извлечение по сметки” за парично вземане от 4 835,44 лева, главница, 987,30 лева обезщетение за забава, и законната лихва върху главницата считано от 15.03.2011 год. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 116,45 лева

Към заявлението е представена „извлечение по счетоводни сметки по партида № 650/10.11.2004 год./ Договор № 650/10.11.2004 год. Й.М.Г. за претендираните суми.

По делото е представен Договор за аренда № 650/10.11.2004 год. между ОБЩИНА – Н. З. и Й.М.Г. за аренда на Нива с кад. № 048001 с площ от 61,053 декара в местността „К.” землището на с.Е. общ.Н. З. при аренда цена съгласно чл.2 от Договора

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Производството е по реда на чл.418 ал.4 в вр. 279 в вр. чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК.

Частната жалбата е основателна.

Разпореждането на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно.

Основния въпрос, който се поставя в случая, дали представения по делото документ представляващ „извлечение по сметки” е основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от О. Н. З., като лице от кръга посочено в чл.417 т.2 от ГПК касаещо частни общински вземания.

Частни общински вземания са извън тези по посочени в чл.162 ал. 2 от ДОПК, които се събират по общия предвиден в ГПК ред по силата на чл.162 ал.2 от ДОПК.

Според чл. 417 ГПК, по реда на заповедното производство могат да се претендират притезания, които се основават на изброени в закона документи.

В чл.417 т. 2 от ГПК са посочени изпълнителното основание и субектите, които могат да се възползват от заповедното производство, от едно страна и от друга,  правото, което може да бъде защитено по този ред.

Публични държавни и общински вземания са тези посочени в чл. 162, ал. 2 ДОПК и няма спор, че искането на заявителя и частен жалбоподател е за издаване на заповед за изпълнение на частно общинско вземане.

Извлечението от сметка трябва да установява частно вземане на община, като законът не конкретизира източника и характера на вземането. За събиране на частни общинските вземания е необходимо да бъде издаден изпълнителен лист и документът по чл. 417, т. 2 ГПК е основание за издаване на заповед за изпълнение, а последната представлява изпълнително основание, по смисъла на чл. 404, ал. 1 ГПК за издаване на изпълнителен лист.

Създаденият със закон специален ред за установяване и събиране на публични вземания, налага извода, че по реда на чл. 417, т. 2 ГПК общините могат да събират вземания, с основание документ по граждански или търговски сделки. / Виж. Определение № 26 от 15.01.2009 г. на ВКС по ч. т. д. № 311/2008 г., I т. о., ТК, докладчик съдията М. К../.

В изложение смисъл извлечението от сметка на Община Н. З. е основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Съгласно чл. 418 ГПК, за да постанови незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист за сумите, за които е представено извлечение от сметки, съдът е длъжен да извърши проверка дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

Тази проверка касае единствено външната редовност на документа, при която следва да бъде съобразен видът на документа и евентуално съществуващи нормативни изисквания за неговото издаване. Проверката за редовност обаче не включва преценка за истинността на самия документ, нито за валидността на извършени от други органи или лица действия във връзка с документа. Тази преценка следва да се извърши в рамките на исковото производство по реда на чл. 422 ГПК за установяване съществуването на самото вземане, в което страните са длъжни да изчерпят всички свои доводи и възражения относно спорното вземане, в т. ч. и във връзка с документа по чл. 417 ГПК.

Отнесено към настоящата хипотеза, изложеното по-горе налага извод, че първоинстанциония съд неправилно е преценявал валидността на представения от заявителя договор и същият е приет за нередовен от външна страна и следователно не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане.

По съществото на жалбата:

В представеното от заявителя „О. – Н. З. „извлечение от счетоводни книги” от формална страна се съдържат данни за ликвидността и изискуемостта на заявеното от него вземане.

Представеното извлечение от счетоводните книги в случая съдържат и данни, че длъжникът е изпаднал в забава при договор сключен през 2004 год.

При наличието на тези данни може да се направи обоснован извод, че се  сбъднало условието изискуемост на задължението.

В представеното „извлечение от счетоводни книги” се съдържат данни за договора АРЕНДА

От изложеното може се приеме, че в извлечението от  счетоводни книги /от така изложеното/ се съдържат всички от формална страна данни за да представлява документ по смисъла на чл.418 т.2 от ГПК.

В заключение следва да се отбележи , че представеното към заявлението на жалбоподателя „извлечение от счетоводни книги” се съдържа данни за подлежащото на изпълнение вземане, поради и тази причина разпореждането на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно като е отхвърлил заявлението.

Мотивиран така и на основание чл. 278 от ГПК въззивният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Разпореждане № 303/19.03.2011 год. на Новозагорски районен съд по ч.гр. д. № 277/2011г.

ВРЪЩА делото на Н. р. с. за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Определението е окончателно е не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

           ЧЛЕНОВЕ:

 

 


 

 

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ, Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора Наредбата е приета с Решение № 383 от 10.06.1999 г. на Общински съвет – Нова Загора, актуализирана е с Решение № 426/27.07.1999 г., Решение № 108/04.05.2000 г. и Решение № 142/24.06.2008 г. на Общинския съвет – Нова Загора.