О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    04.05.2011г., гр. Сливен

      В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  граждански състав, в закрито заседание на четвърти май, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

    ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

                 СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия КОСТОВА гр.дело № 178/2011г на СлОС, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е образувано по жалба на Р.С.С. и С.И.С., за отмяна на разпореждане за издаване на изп.лист, с правно основание чл.244 ал. 1  от ГПК /отм./.

В жалбата Р.С. и С.С. твърдят, че са собственици на недвижим имот, представляващ апартамент №*, вх."*", ет.*, бл. * на кв."Д." в гр.Сливен. Твърдят още, че против тях бил издаден изпълнителен лист на основание решение № 2384/17.03.2004г по гр.дело № 2461/2002г на ВКС. Въз основа на изпълнителния лист е било образувано изпълнително производство в хода на което принудително на 09.08.2005г. е предадено владението върху горепосочения имот на Д.Й.Т.. Твръдят, че по силата на решение № 439/04.08.2006г. по гр.д. № 2461/2001г.  на ВСК със СПН било отречено правото на Д.Т. да ревандикира имота от тях. Задължението им за предаване на владението било отречено. Издаденият изпълнителен лист обективирал съдебно отречено задължение. Следователно, не несъществувало изпълняемо право и изпълнителния процес бил недопустим.

Молят, след като се вземе предвид СПН на решение № 2384/17.03.2004г и решение № 439/04.08.2006г , постановени по гр.дело № 2461/20021" на ВКС, да бъде отменено разпореждането за издаване на изпълнителен лист от 30.04.2004г в полза на Д.Й.Т. и бъдат заличени с обратна сила всички извършени от ДСИ изпълнителни действия по изп.дело № 2297/2004г на СИС при СлРС.

Въз основа на представените писмени доказателства и приложените към гр.дело № 400/1999г на СлРС гр.дела на СлОС и ВКС, съдът прие за установено от фактическа страна, следното:

С решение № 770 от 01.08.2001г по гр.дело № 400/99г на СлРС е отхвърлен като неоснователен и недоказан предявеният от Д.Й.С. срещу "ОББ"'АД -Сливен, Р. С. В. и С.Т.В., Р.С.С. и С.И.С. иск с правно основание чл. 108 от ЗС с предмет - недвижим имот, представляващ апартамент № *, на * етаж, .вх."*" на жил. блок № *, в кв. "Д. " - гр.Сливен.

С решение от 02.07.2002г по гр.дело № 89/2002г на СлОС, е оставено в сила решението на първоинстанционния съд.

С решение № 2384/17.03.2004г. по дело № 2461/2002г. на ВКС е отменено горепосоченото решение на СлОС и спора решен по същество. В трети абзац на диспозитива на решението е вписано „Осъжда р.С.С. с ЕГН……..и С.И.С. с ЕГН……..да предадат на Д.Й.Т. владението на недвижим имот, представляващ апартамент № * в блок *, вх.”*”, ет.4 в гр. Сливен, кв.”Д.”…….”

Въз основа на решението на ВКС, което е окончателно, на 30.04.2004г. е издаден изпълнителен лист на Д.Й.Т. относно задължението на Р.С. и С.С. за предаване владението на имота.

По повод на подадена от Р.С.С. частна жалба срещу разпореждането на СлРС за издаване на изпълнителен лист по гр.дело № 400/99г. е образувано възз. ч.гр.дело № 406/2005г на СлОС.

С определение от 29.07.2005г по възз.ч.гр.дело № 406/05г на СлОС. съдът е оставил молбата без разглеждане като недопустима / подадена след изтичане на преклузивния срок. Частната жалба е върната и прекратено производството по делото.

С определение от 26.10.2005г на ВКС по частно гр. дело № 748/2005г., е оставено в сила определението на СлОС по възз. ч.гр.дело № 406/05г.

Гр. дело № 570/2004г на ВКС / 5-членен състав/ е образувано по повод молбата на Р.С. и С.С. за отмяна на решение по реда на чл. 231 ал.1 от ГПК и чл. 233 ал.2 . С решение от 18.05.2005г по същото дело, молбата е оставена без уважение .

По молба на Р.С. и С.С. за тълкуване на решение от 17.03.2004г по гр.дело № 2461/02г на ВКС и поправка на фактическа грешка, ВКС се е произнесъл с решение от 04.08.2006г, с което допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението, втори абзац, като вместо думите "като иска в останалата му част за ревандикиране на същия имот отхвърля", следва да се чете: " като ревандикациионните искове , предявени срещу същите ответници , в останалите им части за ревандикиране на същия имот - отхвърля".

Въз основа на издадания изп.лист от 30.04.2004г по гр.дело № 400/1999г на СлРС е образувано изп.дело № 2297/04г на СИС при СлРС. и извършен въвод във владение.

Установеното от фактическа страна , мотивира следните правни изводи:

Частната жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, по следните съображения :

Частната жалба е срещу разпореждането на СлРС от 29.04.2004г, за издаване на изпълнителен лист въз основа на влязло в сила решение № 2384/17.03.2004г. по дело № 2461/2002г. на ВКС.

Срокът за депозиране на частната жалба, съгласно чл. 244, ал.1 от ГПК /отм/ е 7-мо дневен, считано от получаване на призовката за доброволно изпълнение. В случая призовката за доброволно изпълнение е връчена на длъжника – жалбоподател Р.С. лично на 06.08.2004г., като същата е приела и ПДИ адресирана до съпруга й С.С. със задължение да му я предаде. / първата ПДИ до двамата е връчена редовно на снаха им Русана С. на 07.06.2004г./ Очевидно този 7-мо дневен срок е изтекъл към 01.03.2011г. – датата, на която е депозирана частната жалба пред СлРС, изпратена по компетентност на СлОС. Тъй като се касае за преклузивен срок, правото на обжалване е погасено и частната жалба следва да се остави без разглеждане и върне на жалбоподателите, а производството по делото прекратено.

Частните жалбоподатели се позовават на СПН на решение № 439/04.08.2006г. по гр.д. № 2461/2002г. на ВКС, с което е допусната поправка на явна фактическа грешка в абзац втори на решение № 2384/17.03.2004г. по същото дело, касаещ правата на друга група ответници. С посоченото решение обаче с нищо не се променят задълженията им за предаване на имота, визирани в абзац трети на диспозитива на решение № 2384/17.03.2004г. по дело № 2461/2002г. на ВКС.

Атакуваното разпореждане е било обжалвано от Р.С.С., като с определение № 194/29.07.2005г. по ч.гр.д. № 406/2005г. на СлОС частната жалба е оставена без разглеждане като недопустима поради просрочие.  Това определение е потвърдено с определение № 777/05 от 26.10.2005г. по дело № 748/2005г. на ВКС на РБ.

Що се отнася до искането за заличаване на всички извършени до момента изп.действия по изп.дело №2297/2004г на СИС при СлРС, то всяко едно от тях подлежи на самостоятелно обжалване, като за целта се подава жалба срещу конкретно действие на съдебния изпълнител в съответните срокове.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

ОПРЕДЕЛИ :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА като процесуално недопустима частната жалба на Р.С.С. и С.И.С.,*** ПРОТИВ разпореждане за издаване на изпълнителен лист от 29.04.2004г. по гр.д. № 400/1999г. на СлРС, въз основа на влязло в сила решение, постановено по гр.дело 2384/17.03.2004г. по дело № 2461/2002г. на ВКС, както и за отмяната на всички извършени до момента изпълнителни действия по изп.дело № 2297/2004г на ДСИ при СлРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по възз.ч.гр.дело № 178/2011г. на СлОС.

Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от връчването му на частните жалбоподатели пред ВКС на РБ.          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ :