О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 13.10.2011 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  открито заседание на дванадесети октомври в състав:     

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 182 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод искане за поправка и допълване на протокол от съдебно заседание, проведено на 21.09.2011г. и е по реда на чл.151 от ГПК.

В молбата се твърди, че в протокола не са отбелязани отговорите на вещите лица на поставени въпроси, както и не са отразени точните отговори на други въпроси.

В с.з. молителят, редовно призован, се явява процесуален представител по пълномощие и поддържа направеното искане.

Насрещната страна, редовно призована, не изпраща представител.

Съдът, след като изслуша изготвеният по време на предходното с.з. запис, намира молбата за допустима, но неоснователна.

В съдебния протокол се удостоверяват всички процесуални действия и изявления, извършени от съда, страните и другите участници в съдебно заседание. Протоколът е официален свидетелстващ документ с обвързваща доказателствена сила. Неотразените в него действия се считат за неизвършени.
В него следва да се отразят само изявленията, направени по реда, т.е. от лицата, на които председателят е дал думата. Освен това, отразяват се само съществените изявления, които са от значение за делото /а не например размяната на реплики между страните или извършването на различни уточнения откъде да се изиска даден документ, кой е адреса на някое учреждение и т.н./. Изявленията се възпроизвеждат стегнато, в съществената им част, при което е препоръчително при диктуване на протокола, когато изявленията на страните и техните пълномощници, както и показанията на свидетелите, не са прецизирани като изказ, съдията да ги преформулира /освен ако съответното лице възрази/. Допустимо е преформулиране само като изказ, а не и по смисъл. Това е умението за трансформиране на изявленията в относително прецизен и разбираем изказ, при запазване на действителната воля и намерения на лицето. Устните пледоарии в хода по същество обаче следва да се записват такива, каквито са направени.

В хода на производството и след изслушването на звукозаписа от съдебното заседание, проведено на 21.09.2011г. не се установи в протокола да са допуснати непълноти, които да водят да промяна на смисъла на изявленията на вещите лица, още повече, че те са представили подробно писмено заключение.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адв. И.Т., като процесуален представител на въззивника Б.Д.Н. за поправка на съдебния протокол от съдебно заседание от 21.09.2011г.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: