О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 12.04.2011 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                                ПЕТЯ СВЕТИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 186 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение за прекратяване на производство и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че определението е незаконосъобразно, тъй като от една страна определянето на цената на исковете представлява затруднение, тъй като ище няма становище от насрещната стрна, а от друга – тъй като попада в кръга на лицата освободени от пращане на такси и разноски, служебното определяне на цената на исковете не би затруднило производството. Моли определението да бъде отменено и бъде постановено продължаване на процесуалните действия.

Ответната  по частната жалба страна не е подала писмен отговор в законовия срок.

Този състав на въззивния съд намира, че частната жалба е подадена в срок от процесуално легитимиран субект имащ интерес от обжалването, поради което е допустима, а по същество е и основателна, с оглед което ще бъде уважена.

 РС е мотивирал прекратяването на производството с това, че не са отстранени в срок указаните нередовности.

Жалбоподателят –ищец, е поискал освобождаване от такси и разноски още с исковата молба и с разпореждане от 15.02.2011г. СлРС  е оставил без движение същата, като е указал на ищеца в 1 седмичен срок: 1.- да представи декларация за материално и имотно състояние и 2. – да посочи цената на всеки един от исковете и заплати дължимата д.т. След получаване на съобщението, в рамките на определения срок, ищецът е представил писмени доказателства във връзка с искането за освобождаване от такси и разноски. РС не се е произнесъл по него, счел е, че не е изпълнено изцяло указанието му, прекратил е производството и е върнал исковата молба.

Без да споделя аргументите, изложени в частната жалба, СлОС намира това определение за неправилно. В т.2 от разпореждането си  РС е обвързал посочването на цена на иска с внасянето на д.т. Ищецът е поискал освобождаване от плащане на такси и разноски, съдът не се е произнесъл по това искане, въпреки представянето на доказателства в тази насока. Така в случая, при така дадените указания може да се заключи, че тези по т. 2 са обусловени от тези по т. 1, които ищецът е изпълнил. Поради това не може да се приеме, че е налице неотстраняване на нередовности, след като съдът не е дал ясни и точни указания.

Определението следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на процесуалните действия във връзка с произнасяне по молбата по чл. 83 от ГПК, а по отношение на цената на иска съдът следва да укаже повторно на ищеца да я посочи, като евентуално съобрази и разпоредбата на чл. 70 от ГПК.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОТМЕНЯ определение държано в з.с.з. на 02.03.2011г. по  гр.д. № 351/11г. на СлРС за прекратяване на производството по делото като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА гр. д. № 351/11г. на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия съгласно горните указания.

 

Определението  не подлежи на обжалване.

 

                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: