ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

27.09.2011 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…двадесет и седми септември………… през

две хиляди и единадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр.дело № …190…….по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е писмена молба от адв. Л., пълномощник на ищците по настоящото дело, с която молят производството по делото да бъде прекратено, тъй като се отказват от  предявения иск. Молбата за прекратяване на производството е допустима, подадена от надлежно упълномощено лице и не е обвързана със срок и следва да бъде уважена.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 233 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 1907/11 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен, поради отказ от иска.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: