П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  18 май 2011 година

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в публично съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди и единадесета година в  състав:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    РАДКА ДРАЖЕВА

     ЧЛЕНОВЕ:                     ПЕТЯ СВЕТИЕВА 

       Мл.съдия: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА                               

                  

в присъствието на секретар Е.Х. и прокурор …. сложи за разглеждане в.гр.д. № 193 по описа за 2011 година, докладвано от съдия П.Светиева.

            На поименното повикване в 10:35 часа се явиха:

            Въззивника Д.П.З., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Въззиваемата страна, редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Х. надлежно упълномощена с представено по делото пред първоинстанционния съд пълномощно.

В залата присъства и представител на Дирекция „Социално подпомагане” инспектор Тонка Канева.

АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

Като счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото.

Производството е въззивно и се движи по реда на чл.258 и следващите от ГПК.

Развива се след постановяване на решение № 116/11.04.2011г. по касационно гр.д. № 466/2010г. на ІV ГО на ВКС на РБ, с което е касирано въззивно решение № 338/14.12.2009г. на Сливенски окръжен съд, постановено по в.гр.д. № 585/2009г. само в частта, с която е отменено решение № 612/31.07.2009г., постановено по гр.д. № 336 по описа на СлРС за 2009г., съгласно което е предоставено семейното жилище на В.З.З. и непълнолетното дете, като вместо него е постановено, по отмененото решение на СлОС, съвместно ползване на семейното жилище от страните по делото и непълнолетното дете, до настъпване на правоизменящи или правопрекратяващи факти, като делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

 С определение, държано в з.з. на 26.04.2011г. са предприети действия в изпълнение на дадените от ВКС на РБ указания като на страните е предоставена възможност да ангажират доказателства.

В отговор на предоставената възможност на 03.05.2011г. от страните са депозирани молби, като в тази на въззивницата се прави неясно изявление за отказ от направената претенция при първоначалното гледане на делото. Със същата молба е посочено, че въззивницата е наясно с предмета на настоящото въззивно производство, като уведомява съда, че с бившия й съпруг – въззиваема страна по настоящото дело, постигнали споразумение по силата на което ползването на семейното жилище е останало за него и детето, а тя го е освободила.

Към молбата на адв.Х. – процесуален представител по пълномощие на В.З., е приложен договор за доброволна делба от 15.12.2010г. и споразумение от 15.12.2010г., като е заявено, че с оглед постигнатото между страните споразумение, покриващо предмет на настоящия процес, считат за ненужно да се изяснява въпроса относно съвместното ползване на семейното жилище, респективно представяне и събиране на доказателства в тази насока.

Непосредствено преди началото на съдебното заседание по делото е депозирана молба от въззивницата Д.З., с която заявява, че оттегля въззивната си жалба против решението на първоинстанционния съд в частта относно ползването на семейното жилище и моли въззивното производство да бъде прекратено.

АДВ.Х.: Нямам възражения. Да се прекрати въззивното производство поради оттегляне на въззивната жалба. В останалата част решението е влязло в сила.

С оглед направеното с докладваната по-горе молба от въззивницата в настоящото производство изявление и като счита, че са налице условията на чл.273 от ГПК във вр. с чл.232 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА в.гр.д. № 193/2011г. по описа на Сливенски окръжен съд поради оттегляне на въззивната жалба.

Определението на Сливенски окръжен съд може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок, течащ за въззиваемата страна от днес, а за неявилата се въззивница от съобщаването.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10,45 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:

 

 

СЕКРЕТАР: