О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 18.04.2011 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                         АТАНАС СЛАВОВ

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 195 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод частна жалба от „Мото пфое” ЕООД ЕИК 000646811 със седалище и адрес на управление гр.С., бул.”С.” № *, представлявано от управителите А.И.Ф. и Д.С.Н. чрез адв.Т.В. от САК против Заповед за изпълнение № 5188/27.12.2010г. по ч.гр.д. № 7375/2010г. на Сливенския районен съд.

Частната жалба е подадена на основание на чл.413 ал.1 вр. чл.78 от ГПК и е обжалвана посочената по-горе заповед в частта за разноските. Изразява се становище, че заповедта е непълна, тъй като не са били присъдени в заповедното производство направените разноски, а именно внесената д.т. в размер на 77,20 лева, както и възнаграждението на един адвокат на основание на чл.36 от Закона за адвокатурата. Твърди се, че кредитора е внесъл по сметка на РС дължимата съдебна такса и е бил представляван в това производство от един адвокат, поради което следва да му бъдат присъдени тези разноски.

С издадената заповед РС е разпоредил нейното издаване за заплащане на посочената в нея  главница и законната лихва от датата на подаване на заявлението. В самото заявление е било претендирано заплащане на главницата от 3860,20 лева както и лихвата считано от 22.12.2010г. като кредиторът е посочил обстоятелствата от които произтича вземането и начинът по който то е било формирано. В самото заявление обаче кредиторът не е посочил, че претендира заплащане и на направените в това производство разноски и не ги е посочил в допълнителните изявления и допълнителната информация нито пък в частта в  която е претендирал парично вземане. Поради това при издаването на разпореждането и Заповедта за изпълнение на парично задължение районният съдия не е могъл да присъди претендираните разноски, тъй като пред него такова искане със самото заявление не е било направено. В този смисъл подадената частна жалба против заповедта за изпълнение в частта относно разноските се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна частната жалба  на „Мото пфое” ЕООД ЕИК 000646811 със седалище и адрес на управление гр.С., бул.”С.” № *, представлявано от управителите А.И.Ф. и Д.С.Н. чрез адв.Т.В. от САК против Заповед за изпълнение № 5188/27.12.2010г. по ч.гр.д. № 7375/2010г. на Сливенския районен съд.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: