О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 21.04.2011 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:     

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 198 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по повод частна жалба от областно пътно управление гр.Сливен, представлявано от директора Л.Д. против разпореждане от 23.03.2011г. по гр.д. № 761/2011г. на СлРС, с което е отказано да се приеме за съвместно разглеждане от ОПУ – Сливен против ищеца насрещен иск за връщане на изплатено му обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ. Твърди се, че разпореждането е неправилно и е постановено в нарушение на закона. Не отговаря на истината приетото от Рс, че насрещният иск не е съобразен с изискванията за съдържание на исковата молба, посочени в чл.127 ал.1 от ГПК. Всички изисквания за съдържанието на исковата молба са спазени в изложението на писмения отговор, представен по реда на чл.131 от ГПК. В него са изложени факти и обстоятелства, свързани с насрещния иск и е посочено на какво основание се предявява той. По този начин изложените обстоятелства покриват съдържанието на исковата молба по чл.127 ал.1 от ГПК. Иска се отмяна на постановеното от РС разпореждане и да бъде постановено приемането за разглеждане на насрещния иск, а евентуално да бъде отменено разпореждането и да се постанови отделянето на насрещния иск от първоначалното производство.

Постъпил е писмен отговор по подадената частна жалба, в което се твърди, че тя на първо място е недопустима, тъй като не прегражда по-нататъшното развитие на делото. На второ място се твърди, че постановеното разпореждане е правилно и законосъобразно, тъй като насрещния иск не е предявен според изискваният на ГПК, не е платена д.т. за него и той не може да бъде инкорпориран в подадения писмен отговор.

С разпореждане от 23.03.2011г. РС е разпоредил, че не приема за съвместно разглеждане насрещния иск предявен от ОПУ – Сливен срещу ищеца, тъй като не е направен в предвидената от закона форма. Безспорно е, че претенцията си ОПУ е изразило в подадения писмен отговор по повод постъпилата искова молба.

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Категорично е, че в писмения си отговор ответникът в производството трябва да посочи становището си по допустимостта и основателността на иска, становище по обстоятелствата на които се позовава ищеца, възражението си срещу иска и обстоятелствата от които произтичат тези възражения, както и да посочи доказателствата си и конкретните факти, които ще доказва с тях като представи писмените доказателства. Процесуалният закон действително предвижда възможност – чл.211 от ГПК за предявяване на насрещен иск в срока за отговор на исковата молба, но предявяването на този иск става по правилата за предявяване на иск и следователно съдържанието на исковата молба следва да отговаря на изискванията на чл.127 ал.1 от ГПК. В случая са неоснователни твърденията, че в подадения писмен отговор се съдържат всички обстоятелства, посочени в законовата норма. Така например не е посочен съда, името и адреса на ответника, липсва обстоятелствена част – обстоятелствата на които се основа иска, както и не е посочено конкретно в какво се състои искането и съвсем обосновано и законосъобразно РС е постановил разпореждане, с което не е приел за разглеждане инкорпорираното в отговора искане на ответника. Поради това съдът е постановил един законосъобразен и обоснован акт и подадената против него жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

На жалбоподателя не се прегражда пътя да предяви самостоятелно претенцията си в отделно исково производство, поради което и настоящото определение не подлежи на по-нататъшен инстанционен контрол.  

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна частната жалба, подадена от Областно пътно управление – С., бул.”Х. Д.” № *, представлявано от директора Л.Д. против разпореждане от 23.03.2011г. по гр.д. № 761/2011г. на Сливенския районен съд.

 

 

Определението е окончателно.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: