О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 21.04.2011 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА ЧЛЕНОВЕ:                                                                   МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

                                                                                            АТАНАС СЛАВОВ

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 199 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение за прекратяване на исково производство като недопустимо, и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателите твърдят, че определението е незаконосъобразно и неправилно, поради което молят въззивния съд да го отмени и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Считат, че неправилно съдът е приел, че двете ищци и ответникът не разполагат с материална и процесуална легитимация, а производството въобще – е недопустимопоради липса на правени интерес у ищците. Развиват подробни аргументи против изложените в мотивите на съда съображения. Искат определението да бъде изцяло отменено – включително в частта, с която е присъдил разноски за особен представител. Претендират разноски.

Необжалвалият определението ответник не е подал писмен отговор в законовия срок.

Въззивният съд намира, че частната жалба е подадена в срок от процесуално легитимирани субекти имащи интерес от обжалването, поради което е допустима, а по същество е основателна, с оглед което следва да бъде уважена.

Предявените при условията на активно субективно и обективно съединяване искове са за разваляне на договор за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, до размер на съответните идеални части на всяка от трите ищци.

Прехвърлителите са били съпруг и съпруга, приобретателите – техните дъщери, като втората е имала сключен брак. Първият прехвърлител е починал и се иска разваляне на договора както от страна на първата прехвърлителка – лично, така и като негов наследник, и в качеството си на такива /наследници на починалия прехвърлител/ неговите дъщери също претендират разваляне за своите части, спрямо ответника – бивш съпруг на втората. Последният е придобил първоначално като СИО, по-късно в обикновена съсобственост, част от имота, а като домашно лице на приобретателката, е бил обвързан и с поетите задължения. Това обуславя както правния интерес, така и материалната, а от там – и процесуалната легитимация на участниците в производството.

Въпросите, свързани с размера на квотите и юридическите факти, с които се свързва произхода на претенциите, са такива, касаещи основателността, а не допустимостта на исковете.

Като е прекратил производството, приемайки обратното, СлРС е постановил незаконосъобразно определение, което следва да бъде отменено изцяло, а делото – върнато за продължаване на процесуалните действия.  Отмяната засяга ичастта за присъденото възнаграждение за особен представител, но неговият размер следва да се коментира при провеждането и приключването на първоинстанционното производство.

На частните жалбоподатели следва да се присъдят разноски за настоящото производство в размер на 15 лв.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ изцяло определение № 314 от 26.01.2011г. по гр.д. № 2687/10г. на СлРС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

ОСЪЖДА  И.В.Н. да заплати на И.С.С., Т.П.Н. и М.П.М. направените разноски  в размер на 15 лв.

 

Определението  не подлежи на касационно обжалване.

 

                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: