ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 13.05.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното т.д. № 201 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба на основание чл. 336 и сл. от ГПК.

С разпореждане на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК съдът е указал на ищеца да представи документ за платена д.т. в размер на 30лв. Указанията са съобщени на ищцата на 27.04.2011г. и до момента не са изпълнени.Поради неизпълнение на указанията исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане съгласно чл. 129, ал. 3 и ал. 4 от ГПК и делото да се прекрати.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 201 по описа за 2011г. на ОС – Сливен поради неизпълнение на указанията за отстраняване в срок на нередовностите на исковата молба!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: