О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 29.04.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети април през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                                         ПЕТЯ СВЕТИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Светиева въззивно частно граждански дело 202 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

    

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 278 от ГПК, във връзка с чл. 121 от ГПК.       

Обжалвано е определение № 854 от 17.03.2011 година, постановено по гражданско дело № 691/2011 година на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по гражданско дело № 691/2011 година по описа на Районен съд - гр. Сливен и делото е изпратено по подсъдност на районен съд - гр. Елхово. Определението е обжалвано в законоустановения срок от ответника по първоинстанционното дело – Агенция „Пътна инфраструктура” –гр. София. С частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на постановеното от районния съд определение в частта за изплащането  му  по подсъдност на  РС - гр. Елхово и се иска същото да бъде отменено в тази му част и вместо него бъде постановено ново, по силата  на  което делото да се изпрати за разглеждане от Районен съд –Ямбол.

От ответната по жалбата страна, в срока за отговор такъв не  е постъпил.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез съда постановил атакувания акт.

Разглеждайки жалбата по същество, въззивния съд я намира за основателна, а обжалваното определение за неправилно по следните съображения.

Имайки предвид направените в частната жалба оплаквания, и данните по първоинстанционното дело се констатира, че основанието на исковата претенция е непозволено увреждане. Установява се също така, че местоизвършване на деянието попада  в участък на път І-7 Ямбол - Елхово, стопанисван от ОПУ Ямбол, а седалището на ответника е гр. София.

При спорове за обезщетение за непозволено увреждане съгласно чл. 115 ГПК ищецът има правото на избор. Това  правило предвижда изборна местна подсъдност: пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника или по местоизвършването на деянието. Изборът е на ищеца, а избраната от него подсъдност обвързва съда. Последният не може да се десезира дори при направен отвод от ответник и да препраща делото на другия, алтернативно компетентен съд. Характеристиките на този вид подсъдност  несъмнено  сочи , че  определението  на първоинстанционния съд  е постановено в нарушение  на разпоредбата на чл. 115 от ГПК, тъй  като районният съд при преценката дали делото му е местно подсъдно не е съобразил, нито изложените по - горе специфики на този вид подсъдност и е допуснал / и то при явно разминаване с искането по възражението/ по направено възражение  от  ответника да се десезира. Това нарушение принципно е достатъчно, за да мотивира настоящата инстанция да отмени  обжалваното определение като неправилно.

Наред с това първоинстанционния съд е допуснал и друго  нарушение. - Не е съобразил, че от данните по делото с категоричност се установява, че няма надлежно направен от ищеца избор, тъй като иска не е предявен, нито по седалището на ответника, нито по местоизвършването на деянието, а е предявен пред съда по адреса на процесуалния представител на ищеца.

Тъй като случая се касае за преки отношения с поделение на посочения ответник, чието местонахождение е в гр. Ямбол, което в казуса  съвпада и с местоизвършването на деянието, като  изхожда  от характера  на  първоинстанционното  производство  и  отчита точно направеното пред СлРС  с възражението за  подсъдност искане и  не  на  последно  място коментирания  по - горе  факт  за  липса  на  надлежно  направен избор  от  страна  на ищеца при предявяване на исковата  молба, настоящия съдебен състав  е  мотивиран  и приема, че  компетентния съд е Ямболски  районен съд.

По изложените съображения въззивният съд намира, че следва да се постанови определение, с което да се отменени обжалваното определение в частта в която първоинстанционния съд е изпратил делото за разглеждане от РС - Елхово като незаконосъобразно и неправилно и до  постанови  друго, с което да изпрати делото на  компетентния да го разгледа съд, а именно Ямболски районен съд.

С оглед обстоятелството, че с определението не се прегражда по - нататъшното развитие на делото, то е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯВА определение № 854 от 17.03.2011 година, постановено по гражданско дело № 691/2011 година по описа на Сливенски районен съд, в частта с която след като е прекратено производството по гражданско дело № 691/2011 година по описа на Сливенски районен съд, поради направено  възражение за местна подсъдност, делото е изпратено на местно  компетентния – по местоизвършване на  деянието Районен съд, гр. Елхово за продължаване на съдопроизводствените действия по делото, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и  ВМЕСТО НЕГО

 

П О С Т А Н О В Я В А:

 

ИЗПРАЩА прекратеното пред СлРС гражданско  дело № 691/2011 година, за  продължаване  на  съдопроизводствените  действия  по разглеждане  и  произнасяне по предявения иск на местно компетентния РАЙОНЕН СЪД - гр. ЯМБОЛ.  

 

Определението не подлежи на обжалване.

              

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                              

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

        2.