П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 27 септември 2011 година

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и единадесета година в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              АТАНАС СЛАВОВ

          ЧЛЕНОВЕ:               ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                              Мл.съдия: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА            

 

          в присъствието на секретар Е.Х. и прокурор ….. сложи за разглеждане в.гр.д. № 214 по описа за 2011 година, докладвано от съдия П.Светиева.

 

          На поименното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

          Въззивникът, редовно призован, се явява лично. Представлява се от адв.Я., надлежно упълномощен с представено по делото пред първоинстанционния съд пълномощно.

Въззиваемата страна, редовно призована, се явява лично. Представлява се от адв.Домусчиева, надлежно преупълномощена от адв.Н. с представено по делото пред първоинстанционния съд пълномощно.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Като счита, че няма процесуални пречки съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

АДВ.Я.: От името на доверителката ми заявявам, че оттегляме въззивната жалба и не поддържаме депозираното споразумение.

ВЪЗЗИВНИЦАТА: Оттеглям въззивната жалба. Наясно съм с последиците от това. Моля въззивното производство да бъде прекратено.

АДВ.ДОМУСЧИЕВА: Съгласна съм с направеното оттегляне и моля да прекратите производството по делото.

ВЪЗЗИВАЕМИЯТ: Присъединявам се към казаното от пълномощника ми.

Съдът след като изслуша направеното от въззивницата и въззиваемият изявления намира, че са налице условията на чл. 264 от ГПК, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 214 по описа на Сливенския окръжен съд за 2011г. поради оттегляне на въззивната жалба.

Определението на Сливенския окръжен съд подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок, течащ за страните от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 09,50 часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: