О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр. С., 25.05.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и пети май през две хиляди и единадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 216 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на чл. 435, ал.2 от ГПК.

         Постъпила е жалба от Д.Д.П. и П. К. К. – П. против действията на ЧСИ Н.Г. с рег. № 836 в Камарата на ЧСИ. Атакуват се действията на ЧСИ, изразяващи се в налагането на възбрана върху недвижим имот и връчването на поканите за доброволно изпълнение. Твърди се че, тези действия са неправилни и незаконосъобразни по следните съображения, а именно : наложена е възбрана върху недвижим имот, който не е идентифициран по квадратура, местоположение и съседи. Сочи се, че е не е изследвана собствеността върху имота и с това са нанесени вреди както на жалбоподателите, така и на трети лица. Твърди се още, че не следва да се възлага възбрана на имота, тъй като вземането по което жалбоподателите са длъжници е за банков кредит и същото е обезпечено. По отношение на връчените покани за доброволно изпълнение се сочи, че вписаните в тях ЕГН на жалбоподателите са неточни.

         Предвид гореизложеното от съда се иска да постанови решение, с което отмени като незаконосъобразни извършените действия от ЧСИ – налагането на възбрана върху недвижим имот с инд. № 67338.514.234.1.8 в гр. С., ул.”Г.С.Р.” № * ет.*, обект *, както и връчването на призовките за доброволно изпълнение.

На осн. чл. 436 ал. 2 ГПК е връчен препис от жалбата на пълномощника на взискателя по делото В предвидения 3 дневен срок писмени възражения по жалбата не са получени.

 

         По делото са приложени подробно аргументирани обяснения от ЧСИ Н.Г., в които се сочи, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

         След преценка и анализ на представените писмени доказателства, при извършената прецизна и пълна преценка на обстоятелствата и фактите, настоящия съдебен състав констатира следното :

Производството по изпълнително дело № 20118360400291 по описа на ЧСИ Н.Г., рег № 836, с район на действие - ОС Сливен е образувано на 18.03.2011 г. по повод подадена молба отРайфайзенбанк /България/" ЕАД,  с приложени заповед за изпълнение и изпълнителен лист от 07.03.2011 г., издаден по ч.гр.д. 1155/2011 г. на РС Сливен против длъжниците Д.Д.П. и П. К. К. - П. ***.

Като способ на изпълнение взискателят е посочил: да бъде наложена възбрана, извършен опис , оценка и публична продан на ипотекиран в полза наРайфайзенбанк /България/" ЕАД недвижим имот, находящ се в гр. С., ул. „Г. С. Р." № * ап. *, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 67338.514.234.1.8, собственост на длъжниците по делото.

ЧСИ е установил, че на 26.09.2007 г. длъжниците Д.Д.П. и П. К. К. - П. са гродали посоченият по - горе недвижим имот на „СПРИНТ 68" ЕООД, представлявано от П. К. К. - П., с ЕИК 119666572, седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Т.' № *, вх. *, ап. *.

С оглед на това и съгласно разпоредбите на чл. 449, вр. ГПК вр. чл. 150,155,173 ЗЗД е наложена ВЪЗБРАНА върху недвижимия имот, като имотът е индивидуализиран по квадратура, местоположение и съседи.

Поканите за доброволно изпълнение са връчени на длъжниците на 29.03.2011 г., в които са уведомени за наложената възбрана, за датата и часа за насрочения опис и оценка на посочения недвижим имот -28,04.2011 г. - 9.30 ч.

С протокол от 28.04.2011 г. е извършен опис и оценка на посочения недвижим имот. В едноседмичния срок след извършване на описа е изготвено обявление и насрочена публична продан на описания недвижим имот от 27.06.11 г. до 27.07.2011 г.

На 19.04.2011 г. по делото е постъпила жалба от длъжниците  Д.Д.П. и П. К. К. - П. ***.

Установеното от фактическа мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Жалбата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане по следните съображения :

В разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК изрично и лимитативно са изброени обстоятелствата действията на ЧСИ, които подлежат на обжалване по съдебен ред. Атакуваните действия с разглежданата жалба не попадат сред изброените, поради което е недопустимо обжалването им пред съда. Не са наведени твърдения за несеквестируемост на недвижимия имот.

Въпреки това, след извършената проверка от съда следва да се отбележи, че съгласно разпоредбите на чл. 449 ГПК вр. чл. 483 ГПК вр. чл. 150,155,173 ЗЗД когато изпълнението се насочва върху движима или недвижима вещ, в поканата за доброволно изпълнение се посочва и денят, в който ще се извърши описът, като той може да се извърши и в срока за доброволно изпълнение. Когато изпълнението се насочва върху имот едновременно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение, в която се посочва имотът, съдебния изпълнител изпраща и писмо до Службата по вписванията за вписване на възбрана върху този имот.

С поканите за доброволно изпълнение, връчени на 29.03.2011г., длъжниците са уведомени надлежно за изпълнението. Вписаните ЕГН на длъжниците са посочени от съда в заповедта за изпълнение и в изпълнителния лист, като при извършения опис на 28.04.2011г. лично ЧСИ се е убедил в тяхната точност.

В компетенциите на РС е да постанови спиране на изпълнителното дело, с оглед подаденото възражение от длъжниците по ч.гр.д. 1155/2011 г. на РС - Сливен.

 

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от Д.Д.П. с ЕГН ********** и П. К. К. - П. с ЕГН ********** ***-* против действията на ЧСИ Н.Г. с рег. № 836 в Камарата на ЧСИ – налагане на възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. С., ул. „Г. С. Р." № * ап. *, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 67338.514.234.1.8, както и връчване на 29.03.2011г. на покани за доброволно изпълнение по изп.д. № 20118360400291.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 216/2011г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                   2.