О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    25.05.2011г., гр. Сливен

      В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  граждански състав, в закрито заседание на двадесет и пети май, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

    ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

                 СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия КОСТОВА ч.гр.дело № 220/2011г на СлОС, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е образувано по частна жалба подадена от „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Д. Хаджикоцев” № 52-54 против определение, постановено в о.з. на 30.03.2011г. на РС по гр.д. № 6090/2011г., с което на осн. чл. 92А от ГПК е наложена глоба на ищеца в размер на 300 лева.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на атакуваното определение, предвид това че процесуалното поведение на ищеца не е станало повод за отлагане на делото. Сочи, че в проведеното на 30.03.3011г. о.с.з. са извършени всички необходими процесуални действия, като разглеждането на делото е отложено с цел събиране на допуснатите от съда доказателства, необходими за изясняване на правния спор – назначени по делото експертизи.

Жалбоподателят счита че своевременно е представил изисканото удостоверение за наследници на ответниците, прилагайки справка относно наличието на родствени връзки /използвана по ИД 450/2010г. на ЧСИ П. Г./. Твърди също, че в случай че съда констатира ненадлежна пасивна легитимация е следвало да остави производството без движение, респ. да върне исковата молба, а не да проведе всички последващи о.с.з.

Частната жалба е връчена на противната страна, която в законоустановения срок е депозирала отговор. В същия се излагат доводи за правилност и законосъобразност на атакуваното определение. Твърди се, че ищецът не е спазил разпорежданията, дадени му от съда, което е довело до необосновано отлагане на делото.

След като прецени всички приложени писмени доказателства, съдът констатира следното от фактическа :

На 08.11.2010г. е предявена искова молба от „ ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД срещу М. Иванова Г. и Р.В.Г. с правно осн. чл.422 от ГПК.

С разпореждане от 09.11.2011г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е указано да представи удостоверение за наследници на В. Р. Г.. За целта, след заплащане на д.т., на ищеца е издадено съдебно удостоверение.

С определение от 06.01.2011г. са дадени същите указания към ищеца за представяне на удостоверение за наследници, но в първото по делото съдебно заседание насрочено за 04.02.2011г.

На 03.02.2011г. по делото е представено удостоверение за родствени връзки на наследодателя на ответниците.

В проведеното на 04.02.2011г. е наложена глоба в размер на 300 лева. на ищците за неизпълнение на дадените от съда указания относно представяне на удостоверение за наследници на В. Г.. Съдебното заседание е отложено за 30.03.2011г. с цел представяне на изисканото удостоверение за наследници и изслушване на две назначени експертизи.

На 11.02.2011г. е постъпила молба от ищеца за отмяна на наложената глоба

В проведеното на 30.03.2011г. първоинстанционния съд се е произнесъл, като е отхвърлил искането за отмяна на глобата с мотиви че посочените причини за неизпълнение на указанията са неуважителни.

На 08.04.2011г. е депозирана пред РС настоящата частна жалба, предмет на разглеждане.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Жалбата е процесуално допустима, подадена в предвидения от закона срок от легитимирано в процеса лице против акт подлежащ на обжалване.

Разгледана по същество се явява основателна.

След справка по делото се установява, че към ищците са давани многократно указания за представяне на удостоверение за наследници на лицето В. Г.. Същите многократно не са изпълнявали задължението си, но въпреки това производството по делото е следвало своя ход. Дори отлагането на о.с. от 04.02.2011г. не е наложено само за събиране на изискваното доказателства, а е следвало да бъдат извършени и други процесуални действия – изслушване на две експертизи, необходими за изясняване на правния спор.

Разпоредбата на чл. 92А от ГПК предвижда налагането на глоба на страна, която неоснователно причини отлагане на делото, респ. забавяне на хода му. В конкретния случай е налице липса на процесуална активност от страна на ищеца, но това негово поведение не е причинило забавяне на производство и не е единствената причина за отлагане на с.з. Съдът е следвало да дисциплинира участниците в процеса прилагайки последици за които е предупредил още с разпореждане от 09.11.2011г. Към момента обаче на провеждане на о.с. на 04.02.2011г. липсват основания за налагане на глоба, тъй като производството е следвало своя ход за събиране на допуснатите от съда доказателства – изслушване на експертизи. Пасивността на ищеца не е станала причина за забавяне на производството, което е проведено и приключено от съда в разумни срокове.

Предвид изложеното, настоящия въззивен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

Отменя протоколното определение от 30.03.2011г по г. д. № 6090/2010г. на Районен съд - Сливен, с което съдът е отказал да бъде отменена или изменена наложената с протоколно определение от 04.02.2011 г. по същото дело, глоба в размер на 300 лв. на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”Д. Х.” № *-*

Отменя наложената, с протоколно определение от 04.02.2011г. по гр.д. № 6090/2010г. на СлРС на ищеца „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Д. Х.” № * глоба в размер на 300 /триста/ лева.

Определението е окончателно.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                   2.