О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 13.05.2011год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:     

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 227  по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу разпореждане, с което е отхвърлено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист на парично задължение.  В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно. Безспорно е, че са налице всички законови предпоставки за уважаване на заявлението на „Банка ДСК”ЕАД, тъй като е налице сключен договор, съгласно който и т. 19.2 от Общите условия за предос9тавяне на кредити за текущите потребления при допусната забава в плащанията над 90 дни целият остатък от кредита става предсрочно изискуем. Последното плащане на месечна вноска по кредита е било на 20.05.2010 г., след която дата длъжникът е преустановил обслужването. Районният съд постановил отказа за издаване на заповед за изпълнение с довод, че липсват доказателства за изискуемостта на вземането.  Това обаче се опровергава от изложеното по-горе, поради което се иска отмяна на атакуваното разпореждане и да бъде задължен районният съдия да издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Другата страна не е подала писмен отговор.

С разпореждане № 20660/27.12.2010 г. по ч.гр.д. № 7041/2010 г. на Сливенски районен съд районният съдия е отхвърлил заявление вх. № 27525/10.12.2010 г. на „Банка ДСК”ЕАД със седалище гр. София за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист на парично задължение в размер на главница от 1132.05 лв., договорна лихва от 129.31 лв. и наказателна лихва в размер на 49.46 лв. в условията на солидарна отговорност срещу ответниците Н.С.Х. *** и П.П. ***. Мотивът на съда, за да отхвърли заявлението е, че не може да се установи вземането на банката да е изискуемо. Липсвали доказателства, че кредитът на някое договорно основание е обявен за предсрочно изискуем, а от договора не можело да се установи, че банката има право да обяви предсрочна изискуемост на вземането.

Тези изводи на съда са незаконосъобразни. Към заявлението са представени доказателства, сред които и анекс към договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на „Банка ДСК” от 11.12.2008 г. в кредит за текущо потребление. В т.14.1.1 А е посочено при кои условия кредитът става предсрочно изискуем.  Несъмнено е, че и в общите условия за предоставяне на кредити за текущо потребление също са посочени хипотезите, при които  кредитът става предсрочно изискуем. Законодателят е придал особена доказателствена сила на извлечението от счетоводните книги на банката и е предвидил изрично възможността банката да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните си сметки с оглед удостоверителната сила на счетоводството, водено от банката и високата степен на обществено доверие. Несъмнено е, че представените документи по чл. 417 от ГПК от банката са редовни от външна страна и удостоверяват подлежащо за изпълнение вземане срещу длъжника по договора за банков кредит.

В случая е безспорно, че е налице редовен от външна страна документ, поради което като е отхвърлил искането съдът е издал един незаконосъобразен акт. Ето защо разпореждането трябва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено издаването на заповед за незабавно изпълнение по заявлението.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

      ОТМЕНЯ разпореждане № 20660/27.12.2010 г. по ч.гр.д. № 7041/2010 г. на Сливенски районен съд, с което е отхвърлено заявление вх. № 27525/10.12.2010 г. на „Банка ДСК”ЕАД със седалище гр. София за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист на парично задължение в размер на главница от 1132.05 лв., договорна лихва от 129.31 лв. и наказателна лихва в размер на 49.46 лв. в условията на солидарна отговорност срещу ответниците Н.С.Х. *** и П.П. *** като незаконосъобразно.

     

ВРЪЩА делото на СлРС за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, съгласно мотивите.

 

Определението е окончателно

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: