ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

09.08.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на ……девети август………… през

две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова…………..гр.....дело № …231….по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

Съдът констатира че с разпореждане от 17.05.2011 г. е оставил исковата молба на И.С.М. без движение, като е указал на ищеца, че следва да отстрани констатирани нередовности на исковата молба. С молба от 20.06.2011г. ищецът е пискал удължаване на срока за внасяне на д.т. Съдът е удължил същите с нов едноседмичен и повторно е указал че не са отстранени нередовностите на исковата молба. Съобщението за това е връчено на ищеца на 11.07.2011г. Тъй като не са отстранени нередовностите на исковата молба, указани в разпореждането на съда и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА  исковата молба на И.С.М. от 16.05.2011г.против ЗД „Булинс” АД гр. София, като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 231/11 на СлОС.

 Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: