О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 17.05.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:АТАНАС СЛАВОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ:ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                МЛ.СЪДИЯ:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова въззивно частно граждански дело 235 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

   

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 278 от ГПК, във връзка с чл. 121 от ГПК. 

Обжалвано е определение от 17.03.2011 година, постановено по гражданско дело № 255/2011 година на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по гражданско дело № 255/2011 година по описа на Районен съд - гр. Сливен и делото е изпратено по подсъдност на Софийски районен съд.

Определението е обжалвано в законоустановения срок от процесуалния представител на ищеца по първоинстанционното дело – адв.К.. С частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на постановеното от РС - Сливен определение за прекратяване на делото и изпращането му по подсъдност на РС - гр. София и се иска същото да бъде отменено.

От ответната по жалбата страна не е депозиран отговор.

След като взе предвид направените в частната жалба оплаквания и данните по първоинстанционното дело, настоящият състав на СлОС намира за установено следното:

Първоинстанционното гражданско дело № 255/2011 година по описа на Районен съд - гр. Сливен е образувано въз основа на искова молба, подадена от М.К. чрез адв. К., с правно основание чл. 208, ал. 1 от Кодекса на застраховането и чл.86 от ЗЗД. В срока по чл. 119, ал. 3 ГПК, ответникът с отговора е направил възражение за неподсъдност на делото пред Сливенски районен съд, като е изтъкнал и доказал, че седалището и адреса на управлението му е в гр. София.

С определение от 17.03.2011 година, постановено по гражданско дело № 255/2011 година по описа на Сливенски районен съд, докладчика по делото, разглеждайки направеното своевременно от ответника възражение за неподсъдност, е счел същото за основателно, следствие на което е прекратил производството по делото и е изпратил същото по подсъдност на Софийски районен съд. В мотивите си съдебния състав, постановил обжалваното определение се е позовал на чл. 105 от ГПК, съгласно който исковете се предявяват пред съда, в района на който е седалището на ответника. От доказателствата по делото е констатирал, че е предявен иск е срещу юридическо лице, чието седалище и адрес на управление е в гр. София, в резултат на което е приел, че местно компетентен е Софийски районен съд.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез съда постановил атакувания акт.

Разглеждайки жалбата по същество, въззивният съд я намира за основателна, а обжалваното определение за неправилно по следните съображения.

Обжалваното определение е постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 113 от ГПК. Районният съд при преценката дали делото му е местно подсъдно не е съобразил разпоредбата на чл. 113 от ГПК съгласно, която иск на потребител може да бъде предявен и по неговия настоящ или постоянен адрес. Въззивния съд намира, че именно посочената разпоредба е приложима в конкретния казус. В настоящия случай предявеният иск е иск на потребител - увреденото лице – М. К. предявява претенциите си срещу застрахователя по застраховка "Автокаско", за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, причинени в резултат на ПТП, настъпило на 06.02.2008 година по вина на водача на лекия автомобил, застрахован при ответника. Ищецът - М. К. има качеството на потребител на застрахователни услуги по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на застраховането и това е видно както от обстоятелствата, изложени в исковата молба, така и от представените като приложения към нея писмени документи.

 Разпоредбата на чл. 113 от ГПК предвижда алтернативна /изборна/ местна подсъдност, при която е допустимо местната подсъдност да бъде определена по избор на ищеца, т. е. по неговия настоящ или постоянен адрес. Посочвайки своя адрес в исковата молба – гр. С., ж.к. „Д.а” бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, избора от ищеца е направен. Следователно компетентен да разгледа иска на потребителя е Сливенски районен съд.

Като не е съобразил алтернативната местна подсъдност по чл. 113 от ГПК, първоинстанционния съд е постановил незаконосъобразно определение, което следва да се отмени и делото да се върне на Сливенски районен съд за разглеждане на предявения иск.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯВА определение от 17.03.2011 година, постановено по гражданско дело № 255/2011 година по описа на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по гражданско дело № 255/2011 година по описа на Сливенски районен съд и делото е изпратено по подсъдност на Софийски районен съд, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА гражданско дело № 255/2011 година по описа на Сливенски районен съд за разглеждане на предявения иск.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

          

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                              2.