ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 24.06.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 243 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба на „ОФК „Сливен – 2000” против ПФК „ЦСК” АД, с която са предявени осъдителни искове за парични вземания с обща цена от 593245,50лв.

С разпореждане на основание чл. 129, ал. 4 във вр. ал. 2 от ГПК съдът е указал на ищеца да отстрани нередовности на исковата молба по смисъла на чл. 128, т.2 от ГПК – да се представи документ за платена д.т. в размер на 23729,82лв. Съобщението с разпореждането за отстраняване на нередовностите е връчено на ищеца на 16.06.2011г., като до момента – след изтичането на срока на 23.06.2011г. ищецът нито е изпълнил указанията, нито е изразил становище по тях.

Поради неизпълнение на указанията исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане съгласно чл. 129, ал. 3 и ал. 4 от ГПК и делото да се прекрати.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 243 по описа за 2011г. на ОС – Сливен поради неизпълнение на указанията за отстраняване в срок на нередовностите на исковата молба!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: